SFS 2002:466 Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

020466.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och
verkställighet av nordiska domar på privaträttens
område;

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 och 9 §§ lagen (1977:595) om

erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

2

skall ha följande lydelse.

7 §

3

Denna lag tillämpas inte om annat följer av de gemenskapsrättsakter

och internationella instrument som omfattas av lagen (2002:460) med kom-
pletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och
verkställighet av vissa utländska avgöranden, eller av särskilda bestämmel-
ser om erkännande och verkställighet av avgöranden och förlikningar på sär-
skilda rättsområden.

Lagen tillämpas inte heller beträffande
1. dom eller förlikning i mål angående boskillnad, legal separation, äkten-

skapsskillnad, återgång av äktenskap, antagande av adoptivbarn eller adop-
tivförhållandes hävande, omyndighetsförklaring eller dess hävande eller i
mål angående bodelning eller skadestånd med anledning av legal separation,
äktenskapsskillnad eller återgång av äktenskap, om ej fråga är om verkstäl-
lighet av dom som skall gälla här i riket enligt 22 § förordningen (1931:429)
om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption eller
förmynderskap,

2. dom eller förlikning rörande vårdnad om eller rätt till umgänge med

barn eller överlämnande av barn i annat fall, om ej fråga är om verkställighet
enligt 6 §,

3. dom eller förlikning rörande familjerättslig underhållsskyldighet,
4. dom eller förlikning rörande faderskapet till barn,
5. dom eller förlikning angående rätt på grund av arv eller testamente, ef-

terlevande makes rätt, boutredning eller skifte med anledning av dödsfall el-
ler ansvarighet för den dödes gäld, om ej den avlidne var medborgare i Dan-
mark, Finland, Island, Norge eller Sverige och hade hemvist i någon av
dessa stater,

6. dom eller förlikning angående

1

Prop. 2001/02:146, bet. 2001/02:LU25, rskr. 2001/02:278.

2

Lagen har enligt 1977:1000 trätt i kraft i förhållande till Danmark, Finland och

Norge.

3

Senaste lydelse 1998:361 (jfr 1998:1322).

SFS 2002:466

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

2

SFS 2002:466

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

a) gäldenärs försättande i konkurs,
b) inledande av förhandling om offentligt ackord utan konkurs,
c) andra på konkursdomares eller konkursdomstols prövning beroende

frågor eller

d) rättshandlings eller annan åtgärds ogiltighet eller återgång på grund av

konkurs eller förhandling om offentligt ackord utan konkurs i något av de
nordiska länderna, om av konkursbeslutet eller beslutet om offentlig ack-
ordsförhandling framgår att gäldenären inte hade hemvist i något av de nord-
iska länderna,

7. dom eller förlikning i mål som skall upptagas omedelbart av särskild

domstol för handläggning av tvister rörande kollektivavtal.

9 §

Ansökan om verkställighet görs hos kronofogdemyndigheten eller, i

fall som avses i 6 §, hos länsrätten.

Till ansökningen skall fogas
1. om ansökningen rör verkställighet av en dom eller av ett beslut som av-

ses i 5 § 5, av vederbörande myndighet bestyrkt avskrift av exekutionstiteln
samt bevis att denna har vunnit laga kraft eller, i fråga om icke lagakraftvun-
nen dom, bevis att den utan hinder därav får verkställas i den stat där den har
meddelats,

2. om ansökningen rör verkställighet av en förlikning, bestyrkt avskrift av

förlikningen och bevis att denna får verkställas i den stat där den har ingåtts,

3. om ansökningen rör verkställighet av ett skuldebrev som avses i 5 § 3

och 4, bestyrkt avskrift av skuldebrevet och bevis att detta kan utgöra grund
för verkställighet utan rättegång i den stat där gäldenären undertecknat skul-
debrevet samt bevis att denne vid tidpunkten för undertecknandet hade hem-
vist i den staten,

4. om ansökningen rör verkställighet av ett avgörande som avses i 6 §, be-

styrkt avskrift av exekutionstiteln och bevis att den kan utgöra grund för
verkställighet i den stat där den har upprättats.

Handling, som är avfattad på annat språk än danska, norska eller svenska,

skall vara åtföljd av bestyrkt översättning till något av dessa språk, om inte
kronofogdemyndigheten eller länsrätten medger undantag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.