SFS 2006:460 Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

060460.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och
verkställighet av nordiska domar på privaträttens
område;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 och 12 §§ lagen (1977:595) om

erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
skall ha följande lydelse.

9 §

2 Ansökan om verkställighet görs hos kronofogdemyndigheten. I fall

som avses i 6 § görs dock ansökan hos tingsrätten i den ort där barnet har sitt
hemvist. Om en annan tingsrätt handlägger ett mål mellan samma parter om
vårdnaden, boendet eller umgänget, får verkställighet också sökas hos den
tingsrätten. Om det i fall som avses i 6 § inte finns någon annan behörig
domstol, tas frågan om verkställighet upp av Stockholms tingsrätt.

Till ansökningen skall fogas
1. om ansökningen rör verkställighet av en dom eller av ett beslut som av-

ses i 5 § 5, av vederbörande myndighet bestyrkt avskrift av exekutionstiteln
samt bevis att denna har vunnit laga kraft eller, i fråga om icke laga-
kraftvunnen dom, bevis att den utan hinder därav får verkställas i den stat
där den har meddelats,

2. om ansökningen rör verkställighet av en förlikning, bestyrkt avskrift av

förlikningen och bevis att denna får verkställas i den stat där den har ingåtts,

3. om ansökningen rör verkställighet av ett skuldebrev som avses i 5 § 3

och 4, bestyrkt avskrift av skuldebrevet och bevis att detta kan utgöra grund
för verkställighet utan rättegång i den stat där gäldenären undertecknat skul-
debrevet samt bevis att denne vid tidpunkten för undertecknandet hade hem-
vist i den staten,

4. om ansökningen rör verkställighet av ett avgörande som avses i 6 §, be-

styrkt avskrift av exekutionstiteln och bevis att den kan utgöra grund för
verkställighet i den stat där den har upprättats.

En handling, som är avfattad på annat språk än danska, norska eller

svenska, skall vara åtföljd av bestyrkt översättning till något av dessa språk,
om inte kronofogdemyndigheten eller rätten medger undantag.

12 § Verkställighet, som begärs hos rätten, sker enligt vad som är före-
skrivet om verkställighet av svensk domstols avgörande i motsvarande fall.

1 Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309.

2 Senaste lydelse 2002:466.

SFS 2006:460

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

2

SFS 2006:460

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om mål om verkställighet som vid

ikraftträdandet är anhängigt vid domstol. Därvid tillämpas 21 kap. föräldra-
balken i den lydelse kapitlet hade vid utgången av juni 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.