SFS 2022:953 Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område / SFS 2022:953 Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
SFS2022-953.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och

verkställighet av nordiska domar på privaträttens

område

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 a § lagen (1977:595) om erkän-
nande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område ska ha
följande lydelse.

7 a §2 Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EU) 2019/1111
av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighet av avgö-
randen i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella
bortföranden av barn (Bryssel II-förordningen).

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Sterner
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:189, bet. 2021/22:CU26, rskr. 2021/22:378.
2 Senaste lydelse 2008:446.

SFS

2022:953

Publicerad
den

23 juni 2022

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.