SFS 2022:1323 Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område / SFS 2022:1323 Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
SFS2022-1323.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och

verkställighet av nordiska domar på privaträttens

område

Utfärdad den 30 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 7 §§ lagen (1977:595) om er-
kännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område ska
ha följande lydelse.

2 §2 Med dom jämställs i denna lag

1. utslag varigenom överexekutor i Finland efter lagsökning har beslutat

att någon är betalningsskyldig,

2. finsk betalningsorder,
3. av norsk åklagarmyndighet utfärdat föreläggande av ersättningsskyl-

dighet, vilket har godkänts av den som avses med föreläggandet,

4. beslut om ersättning för rättegångskostnad i tvistemål, om dom i målet

skulle omfattas av denna lag eller lagen (1979:1001) om erkännande av nor-
diska föräldraskapsavgöranden, och i brottmål, om ersättningen ska betalas
till enskild part,

5. beslut om ersättning till vittne eller sakkunnig i tvistemål eller brottmål,
6. beslut om återbetalning till staten av förskott på sådan ersättning för

inställelsekostnad, som har utbetalats till vittne, målsägande eller part.

Ett finskt lagsökningsutslag mot vilket besvär inte har anförts anses ha

fått laga kraft, även om tiden för stämning om återvinning inte har gått ut.

7 §3 Denna lag tillämpas inte om något annat följer av

� de unionsrättsakter och internationella instrument som anges i 1 § lagen

(2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och
om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden eller i
1 kap. 2 § lagen (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhål-
landen i internationella situationer, eller

� särskilda bestämmelser om erkännande och verkställighet av avgöran-

den och förlikningar på särskilda rättsområden.

Lagen tillämpas inte heller i fråga om
1. dom eller förlikning i mål om boskillnad, legal separation, äktenskaps-

skillnad, återgång av äktenskap, antagande av adoptivbarn eller adoptivför-
hållandes hävande, omyndighetsförklaring eller dess hävande eller i mål an-
gående bodelning eller skadestånd med anledning av legal separation, äkten-
skapsskillnad eller återgång av äktenskap, om det inte är fråga om verkstäl-

1 Prop. 2021/22:188, bet. 2021/22:CU28, rskr. 2021/22:445.
2 Senaste lydelse 1979:1002.
3 Senaste lydelse 2019:237.

SFS

2022:1323

Publicerad
den

7 juli 2022

background image

2

SFS

2022:1323

lighet av en dom som ska gälla i Sverige enligt 22 § förordningen (1931:429)
om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och
förmynderskap eller enligt 3 kap. 14 § lagen (2019:234) om makars och
sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer,

2. dom eller förlikning som rör vårdnad om eller rätt till umgänge med

barn eller överlämnande av barn i annat fall, om det inte är fråga om verk-
ställighet enligt 6 §,

3. dom eller förlikning som rör familjerättslig underhållsskyldighet,
4. dom eller förlikning som rör faderskapet till ett barn eller föräldra-

skapet till ett barn för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med
barnets mor,

5. dom eller förlikning som rör rätt på grund av arv eller testamente, efter-

levande makes rätt, boutredning eller skifte med anledning av dödsfall eller
ansvar för den dödes skulder, om inte den avlidne var medborgare i Dan-
mark, Finland, Island, Norge eller Sverige och hade sin hemvist i någon av
dessa stater,

6. dom eller förlikning som rör
a) en gäldenärs försättande i konkurs,
b) inledande av en förhandling om offentligt ackord utan konkurs,
c) andra frågor som beror av en konkursdomares eller konkursdomstols

prövning, eller

d) en rättshandlings eller någon annan åtgärds ogiltighet eller återgång på

grund av konkurs eller förhandling om offentligt ackord utan konkurs i något
av de nordiska länderna, om det framgår av konkursbeslutet eller beslutet
om offentlig ackordsförhandling att gäldenären inte hade sin hemvist i något
av de nordiska länderna, eller

7. dom eller förlikning i mål som ska tas upp omedelbart av särskild dom-

stol för handläggning av tvister som rör kollektivavtal.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Sterner
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.