SFS 2010:578 Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

100578.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och
verkställighet av nordiska domar på privaträttens
område;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1977:595) om

erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
ska ha följande lydelse.

7 §

2

Denna lag tillämpas inte om annat följer av de unionsrättsakter och

internationella instrument som omfattas av lagen (2006:74) med
kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande
och internationell verkställighet av vissa avgöranden, eller av särskilda
bestämmelser om erkännande och verkställighet av avgöranden och
förlikningar på särskilda rättsområden.

Lagen tillämpas inte heller beträffande
1. dom eller förlikning i mål angående boskillnad, legal separation,

äktenskapsskillnad, återgång av äktenskap, antagande av adoptivbarn eller
adoptivförhållandes hävande, omyndighetsförklaring eller dess hävande
eller i mål angående bodelning eller skadestånd med anledning av legal
separation, äktenskapsskillnad eller återgång av äktenskap, om det inte är
fråga om verkställighet av dom som ska gälla här i riket enligt 22 §
förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande
äktenskap, adoption eller förmynderskap,

2. dom eller förlikning rörande vårdnad om eller rätt till umgänge med

barn eller överlämnande av barn i annat fall, om det inte är fråga om
verkställighet enligt 6 §,

3. dom eller förlikning rörande familjerättslig underhållsskyldighet,
4. dom eller förlikning rörande faderskapet till barn,
5. dom eller förlikning angående rätt på grund av arv eller testamente, ef-

terlevande makes rätt, boutredning eller skifte med anledning av dödsfall el-
ler ansvarighet för den dödes gäld, om inte den avlidne var medborgare i
Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige och hade hemvist i någon av
dessa stater,

1 Prop. 2009/10:182, bet. 2009/10:JuU23, rskr. 2009/10:293.

2 Senaste lydelse 2006:78.

SFS 2010:578

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:578

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

6. dom eller förlikning angående
a) gäldenärs försättande i konkurs,
b) inledande av förhandling om offentligt ackord utan konkurs,
c) andra frågor som beror av konkursdomares eller konkursdomstols pröv-

ning, eller

d) rättshandlings eller annan åtgärds ogiltighet eller återgång på grund av

konkurs eller förhandling om offentligt ackord utan konkurs i något av de
nordiska länderna, om det framgår av konkursbeslutet eller beslutet om of-
fentlig ackordsförhandling att gäldenären inte hade hemvist i något av de
nordiska länderna, eller

7. dom eller förlikning i mål som ska tas upp omedelbart av särskild dom-

stol för handläggning av tvister rörande kollektivavtal.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.