SFS 1995:42 Lag om ändring i lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m. / SFS 1995:42 Lag om ändring i lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.
SFS 1995_42 Lag om ändring i lagen (1977_654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:42

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

Lag
om ändring i lagen (1977:654) om kungörande i
mål och ärenden hos myndighet m.m.;

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (1977:654) om

kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m. skall ha följande
lydelse.

7 §2 Bestämmelserna i denna lag skall tillämpas, om enligt föreskrift i
lag eller annan författning kungörande av viss åtgärd skall ombesörjas
av annan än myndighet. Anser denne att 3 § andra stycket sista me-
ningen bör tillämpas eller att kungörelsen bör avfattas enbart på främ-
mande språk, skall han hänskjuta frågan till länsstyrelsens prövning.
Länsstyrelsens beslut i sådana frågor får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kam-
marrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

2

Senaste lydelse 1990:1413.

39

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.