Lag (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m.

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1978:152
Departement: Justitiedepartementet L3
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:201
Länk: Länk till register

SFS nr:

1978:152
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 1978-04-06
Ändrad: t.o.m. SFS

2016:201
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Beträffande mål där talan förs mot sökande av ett europeiskt patent om bättre rätt till den patentsökta uppfinningen i fråga om Sverige eller en annan stat som är bunden av det till den europeiska patentkonventionen den 5 oktober 1973 hörande erkännandeprotokollet gäller 2-6 och 8 §§. Med fördragsslutande stat avses i detta fall en stat som är bunden av nämnda protokoll. Lag (2016:201).

2 §   Mål som avses i 1 § får upptagas av svensk domstol
   1. om svaranden har hemvist i Sverige,
   2. om käranden har hemvist i Sverige och svaranden ej har hemvist i fördragsslutande stat.
   3. om parterna har avtalat, skriftligen eller muntligen med skriftlig bekräftelse, att talan skall väckas vid svensk domstol.

3 §   Rör mål som avses i 1 § uppfinning gjord av arbetstagare och är fråga om tvist mellan arbetstagaren och dennes arbetsgivare, gäller i stället för 2 § att målet får upptagas av svensk domstol
   1. om arbetstagaren när uppfinningen gjordes huvudsakligen var sysselsatt i Sverige eller, om det ej kan avgöras var han huvudsakligen var sysselsatt, arbetsgivaren hade driftställe i Sverige till vilket arbetstagaren var knuten,
   2. om parterna har avtalat, skriftligen eller muntligen med skriftlig bekräftelse, att talan som nu avses skall väckas vid svensk domstol och sådant avtal är tillåtet enligt den stats lag som är tillämplig på anställningsavtalet.

Är svensk lag tillämplig på anställningsavtalet, är avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare om att talan som nu avses skall väckas vid utländsk domstol utan verkan.

4 §   I mål som enligt 3 § första stycket 1 upptages av svensk domstol skall svensk lag tillämpas.

Upptager svensk domstol mål med stöd av 3 § första stycket 2, skall tvisten avgöras enligt lagen i den stat där arbetstagaren huvudsakligen var sysselsatt när uppfinningen gjordes, eller, om det ej kan avgöras var han huvudsakligen var sysselsatt, där det driftställe var beläget till vilket arbetstagaren var knuten.

5 §   Mål som avses i 1 § får icke upptagas till prövning av svensk domstol, om rörande samma sak redan är rättegång mellan samma parter vid domstol i annan fördragsslutande stat. Har vid den utländska domstolen gjorts invändning mot dess behörighet, skall dock den svenska domstolen förklara målet vilande, till dess frågan om den utländska domstolens behörighet har avgjorts genom beslut som vunnit laga kraft.

6 §   Lagakraftvunnet avgörande, som i annan fördragsslutande stat har meddelats i mål som avses i 1 §, gäller även här i riket. Avgörandet gäller dock icke
   1. om det har meddelats mot patentsökande, som ej har ingått i svaromål, och den handling varigenom talan väcktes ej hade delgivits honom i föreskriven ordning eller han icke fått tillräcklig tid att svara i saken,
   2. om det är oförenligt med annat avgörande, som i ett tidigare anhängiggjort mål mellan samma parter har meddelats i fördragsslutande stat.

7 §   Talan mot den europeiska patentorganisationen om fullgörande av avtal eller om skadestånd i avtalsförhållande får upptagas av svensk domstol endast om sådan talan enligt föreskrift i avtalet skall prövas av svensk domstol.

Talan mot den europeiska patentorganisationen om skadestånd i annat fall än som avses i första stycket får upptagas av svensk domstol endast om målet gäller skada orsakad av verksamhet vid det europeiska patentverkets kontor i Sverige eller av arbetstagare vid sådant kontor.

8 §   Rätt domstol för ett mål som enligt denna lag får tas upp av svensk domstol är Patent- och marknadsdomstolen.
Lag (2016:201).


Övergångsbestämmelser

2016:201
   1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
   2. Mål som har inletts i Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.
   3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för övriga mål som har inletts i allmän domstol före ikraftträdandet.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.