SFS 2013:550 Lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader / SFS 2013:550 Lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
130550.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DFGFNO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DFGFNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DFGFNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DFGFNO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DFGFNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:DFGFNO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DFGFNO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DFGFNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DFGFNO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DFGFNO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DFGFNO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:DFGFNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:DFGFNO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DFGFNO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1980:307) om skyldighet f�r <br/>utl�ndska k�rande att st�lla s�kerhet f�r <br/>r�tteg�ngskostnader;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 juni 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 � lagen (1980:307) om skyldighet</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">f�r utl�ndska k�rande att st�lla s�kerhet f�r r�tteg�ngskostnader ska ha f�l-<br/>jande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2 S�kerhet beh�ver inte st�llas i</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. m�l som handl�ggs enligt lagen (1974:371) om r�tteg�ngen i arbetstvis-</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ter,</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">2. m�l och �renden vid mark- och milj�domstol enligt<br/> jordabalken,<br/> 21 kap. 1 � f�rsta stycket 2 milj�balken som �r ans�kningsm�l eller 21</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">kap. 1 � f�rsta stycket 5 milj�balken som avser ers�ttning vid ingripande av<br/>det allm�nna,</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18"> lagen (1933:269) om �gofred, <br/> lagen (1945:119) om st�ngselskyldighet f�r j�rnv�g m.m., <br/> fastighetsbildningslagen (1970:988),<br/> renn�ringslagen (1971:437), <br/> v�glagen (1971:948), <br/> lagen (1971:1037) om �gander�ttsutredning och legalisering, <br/> lagen (1972:114) med anledning av konventionen den 9 februari 1972</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">mellan Sverige och Norge om renbetning, </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18"> expropriationslagen (1972:719), <br/> lagen (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap f�r del�gare i</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skifteslag, </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18"> ledningsr�ttslagen (1973:1144), <br/> anl�ggningslagen (1973:1149), <br/> lagen (1973:1150) om f�rvaltning av samf�lligheter, <br/> bostadsf�rvaltningslagen (1977:792), <br/> lagen (1978:160) om vissa r�rledningar, <br/> jordf�rv�rvslagen (1979:230), <br/> skogsv�rdslagen (1979:429), <br/> lagen (1985:139) om ers�ttning f�r intr�ng i enskild fisker�tt, <br/> lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, <br/> kulturmilj�lagen (1988:950), </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2012:186.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:550</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 28 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:550</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"> minerallagen (1991:45), <br/> bostadsr�ttslagen (1991:614), <br/> lagen (1995:1649) om byggande av j�rnv�g, <br/> ellagen (1997:857), <br/> lagen (2004:875) om s�rskild f�rvaltning av vissa elektriska anl�gg-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ningar, </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"> naturgaslagen (2005:403), och <br/> plan- och bygglagen (2010:900), <br/>3. v�xelm�l och checkm�l, <br/>4. m�l som har tagits upp efter offentlig st�mning, och <br/>5. m�l vid f�rvaltningsdomstol eller marknadsdomstolen.<br/>S�kerhet beh�ver inte heller st�llas i annat fall om talan v�cks genom gen-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">st�mning.</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Per Lennerbrant<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1980:307) om skyldighet f�r
utl�ndska k�rande att st�lla s�kerhet f�r
r�tteg�ngskostnader;

utf�rdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 � lagen (1980:307) om skyldighet

f�r utl�ndska k�rande att st�lla s�kerhet f�r r�tteg�ngskostnader ska ha f�l-
jande lydelse.

2 �

2 S�kerhet beh�ver inte st�llas i

1. m�l som handl�ggs enligt lagen (1974:371) om r�tteg�ngen i arbetstvis-

ter,

2. m�l och �renden vid mark- och milj�domstol enligt
 jordabalken,
 21 kap. 1 � f�rsta stycket 2 milj�balken som �r ans�kningsm�l eller 21

kap. 1 � f�rsta stycket 5 milj�balken som avser ers�ttning vid ingripande av
det allm�nna,

 lagen (1933:269) om �gofred,
 lagen (1945:119) om st�ngselskyldighet f�r j�rnv�g m.m.,
 fastighetsbildningslagen (1970:988),
 renn�ringslagen (1971:437),
 v�glagen (1971:948),
 lagen (1971:1037) om �gander�ttsutredning och legalisering,
 lagen (1972:114) med anledning av konventionen den 9 februari 1972

mellan Sverige och Norge om renbetning,

 expropriationslagen (1972:719),
 lagen (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap f�r del�gare i

skifteslag,

 ledningsr�ttslagen (1973:1144),
 anl�ggningslagen (1973:1149),
 lagen (1973:1150) om f�rvaltning av samf�lligheter,
 bostadsf�rvaltningslagen (1977:792),
 lagen (1978:160) om vissa r�rledningar,
 jordf�rv�rvslagen (1979:230),
 skogsv�rdslagen (1979:429),
 lagen (1985:139) om ers�ttning f�r intr�ng i enskild fisker�tt,
 lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,
 kulturmilj�lagen (1988:950),

1 Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273.

2 Senaste lydelse 2012:186.

SFS 2013:550

Utkom fr�n trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:550

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

 minerallagen (1991:45),
 bostadsr�ttslagen (1991:614),
 lagen (1995:1649) om byggande av j�rnv�g,
 ellagen (1997:857),
 lagen (2004:875) om s�rskild f�rvaltning av vissa elektriska anl�gg-

ningar,

 naturgaslagen (2005:403), och
 plan- och bygglagen (2010:900),
3. v�xelm�l och checkm�l,
4. m�l som har tagits upp efter offentlig st�mning, och
5. m�l vid f�rvaltningsdomstol eller marknadsdomstolen.
S�kerhet beh�ver inte heller st�llas i annat fall om talan v�cks genom gen-

st�mning.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.