SFS 1980:307

800307.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:307 Lag

Utkom frän trycket
den 3 juni 1980

486

om skyldig het för utländska kärande att ställa säkerhet

för rättegångskostnader;

utrårdad den 8 maj 1980.

Enligt liksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Om en utländsk medborgare som inte är bosatt här i landet ellc ^

utländsk juridisk person vill väcka talan vid svensk domstol mot en

medborgare eller en svensk juridisk person, skall på svarandens yrka"

' Prop. 1979/80:78. JuU 33, r.skr221.

l-äiai

Nk

jr bi

Persi

jurid

D

G

miä

bori
^k,

¬

background image

j,jjrandcn ställa säkerhet för de rättegångskostnader som han genom laga-

Kraftägande avgörande i målet kan bl i skyldig att betala.

Vad som i denna lag sägs om mål gäller även ärenden. Med kärande

jämställs en målsägande som för talan i brottmål oc h den som är sökande i
ett ärende. Med svarande jämställs den som är tilltalad i brottm ål och den

som är sökandens motpart i ett äre nde.

Den som är statslös ell er politisk flykting skall i fråga om skyldigheten

alt ställa säkerhet enligt denna lag vara likställd med en medborgare i de n
stat där han är bosatt.

2 § Säkerhet behöver in te ställas i

1. m ål so m handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbe ts-

tvister.

2. må l vid fastighetsdomstol som inte avser en arrende-, hyres- eller

bostadsrättstvist.

3. ansökningsmål enligt 11 kap. 17 § vattenlagen (1918:523),

4. växelmål och checkmål,

5. mål som har tagits upp eft er offentlig stämning, och
6. mål vi d förvaltningsdomstol eller marknadsdomstolen.
Säkerhet behöver inte heller ställas i annat fall om talan väcks genom

genstämning.

3 § Säkerheten skall bestå av pant eller borgen. Borgen skall ställas
såsom för egen skuld oc h, om den ingås av två eller flera personer gemen­
samt, vara solidarisk. Är säkerheten inte godkänd av svaranden, skall den

prövas av domstolen. Med svarandens medgivande kan även annan

säkerhet ställas.

Säkerheten skall tas i förvar av domstolen eller av den som domstolen

utser.

4 § Yrkandet om säkerhet skall framställas senast när svaranden första
gången skal l föra talan i målet. Var svaranden på grund av laga förfall

hindrad att framställa yrkandet då, skall han framställa det så snart det kan
ske sedan förfallet upphörde.

När yrkande t om säkerhet har framställts, skall domstolen förelägga

käranden att inom en viss tid ställa säkerhet. Ställs inte säkerhet som

godkänns av svaranden eller av domstolen, skall talan avvisas.

5 § 1 den mån det har avtalats i internationella överenskommelser, som

är bindande frr Sverige, är utländska medborgare och utländska juridiska

personer befriade från skyldigheten att ställa säkerhet och har samma
befogenhet att kräva säkerhet som svenska medborgare och svenska
juridiska personer.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980.

Genom lage n upphävs lagen (1886:84 s. 14) angående s y ig

"'ländsk man att i rätteg ång vid svensk domstol mot inländsk man sta a

borgen för kostnad och skada. Den gamla lagen gäller dock i fråga om
säkerhet som har ställts före ikraftträda ndet.

SFS 1980:307

487

11 I 1 i I i i I I i I I

¬

background image

SFS 1980:307

n™ ,101 i en lag eller en annan författning förekommer en hänvisning ,i||

den ramla lagen skall hänvisningen i ställe, avse den nya lagen.

fräJ

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄ LLDIN

HÅKAN WINBERG
(Justitiedepartementet)

penni

pi regel

HÄKA:

L

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.