SFS 1988:260

880260.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för

utländska kärande att ställa säkerhet för

rättegångskostnader;

utfärdad den I I maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 § lagen (1980:307) om skyldig­

het för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader skall
ha följande lydelse.

5 § I den mån det har avtalats i internatio nella överenskommelser, som
är bindandeiför Sverige, är utländska medborgare och utländska juridiska

personer befriade från skyldigheten att ställa säkerhet och har samma
befogenhet att kr äva säkerhet som svenska medborgare och svenska juri­

diska personer.

Med avtal som avses i första stycket jämställs ett åtagande som regering­

en har gjort i förhållande till en annan stat eller del av stat vid ömsesidigt

internationellt samarbete för indrivning av underhållsbidrag.

SFS 1988:260

Utkom från trycket

den 25 maj 1988

Prop. 1987/88: 106, LU 20, rskr. 229 .

715

¬

background image

p

i • ^ ,

SFS 1988:260

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.