SFS 1990:1134

901134.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1134 Lag

Utkom från tr>cket

0111 ändHng i lag cH (1980:307) om skyldighet for

den 14 december 1990 utländska kärande att ställa säkerhet för

rättegångskostnader;

utfärdad den 6 december 1990.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 2 § lagen (1980:307) om skyldig­

het för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader skall
ha följande lydelse.

2

Säkerhet behöver inte ställas i

1. mål som handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i ar-

betstvister,

I

2. mål vid fastighetsdomstol som inte avser en arrendetvist,

3. ansökningsmål enligt 13 kap. 13 § vattenlagen (1983:291),

4. växelmål och checkmål,

5. mål som ha r tagits upp efter offentlig stämning, och
6. mål vid förvaltningsdomstol eller marknadsdomstolen.

Säkerhet behöver inte heller ställas i an nat fall om talan väcks genom

genstämning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

�~

' Prop. 1990/91:32, JuU7. rskr. 62.

2110

' Senaste lydelse 1983:665.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.