SFS 2016:202 Lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader / SFS 2016:202 Lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
160202.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för
utländska kärande att ställa säkerhet för
rättegångskostnader;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1980:307) om skyldighet

för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader ska ha föl-
jande lydelse.

2 §

2

Säkerhet behöver inte ställas i

1. mål som handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbets-

tvister,

2. mål och ärenden vid mark- och miljödomstol enligt
� jordabalken,
� 21 kap. 1 § första stycket 2 miljöbalken som är ansökningsmål eller

21 kap. 1 § första stycket 5 miljöbalken som avser ersättning vid ingripande
av det allmänna,

� lagen (1933:269) om ägofred,
� lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.,
� fastighetsbildningslagen (1970:988),
� rennäringslagen (1971:437),
� väglagen (1971:948),
� lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering,
� lagen (1972:114) med anledning av konventionen den 9 februari 1972

mellan Sverige och Norge om renbetning,

� expropriationslagen (1972:719),
� lagen (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i

skifteslag,

� ledningsrättslagen (1973:1144),
� anläggningslagen (1973:1149),
� lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,
� bostadsförvaltningslagen (1977:792),
� lagen (1978:160) om vissa rörledningar,
� jordförvärvslagen (1979:230),
� skogsvårdslagen (1979:429),
� lagen (1985:139) om ersättning för intrång i enskild fiskerätt,
� lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2013:550.

SFS 2016:202

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:202

� kulturmiljölagen (1988:950),
� minerallagen (1991:45),
� bostadsrättslagen (1991:614),
� lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,
� ellagen (1997:857),
� lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anlägg-

ningar,

� naturgaslagen (2005:403), och
� plan- och bygglagen (2010:900),
3. växelmål och checkmål,
4. mål som har tagits upp efter offentlig stämning, och
5. mål vid förvaltningsdomstol.
Säkerhet behöver inte heller ställas i annat fall om talan väcks genom gen-

stämning.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Anders Olin
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.