SFS 1997:1188 Lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader / SFS 1997:1188 Lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
SFS 1997_1188 Lag om ändring i lagen (1980_307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2176

SFS 1997:1188
Utkom från trycket
den 22 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för
utländska kärande att ställa säkerhet för
rättegångskostnader;

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1980:307) om skyldig-

het för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader skall ha
följande lydelse.

1 § Om en utländsk medborgare som inte har hemvist här i landet eller en

utländsk juridisk person vill väcka talan vid svensk domstol mot en svensk
medborgare, mot någon som har hemvist i Sverige eller mot en svensk juri-
disk person, skall på svarandens yrkande käranden ställa säkerhet för de rätt-
tegångskostnader som han genom lagakraftägande avgörande i målet kan bli
skyldig att betala.

Vad som i denna lag sägs om mål gäller även ärenden. Med kärande jäm-

ställs en målsägande som för talan i brottmål och den som är sökande i ett
ärende. Med svarande jämställs den som är tilltalad i brottmål och den som
är sökandens motpart i ett ärende.

Vid tillämpningen av denna lag likställs den som är medborgare eller har

hemvist i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och juri-
diska personer som har bildats enligt ett sådant lands lagstiftning med
svenska medborgare och svenska juridiska personer.

Den som är statslös eller politisk flykting skall i fråga om skyldigheten att

ställa säkerhet enligt denna lag vara likställd med en medborgare i den stat
där han har hemvist.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2. De nya bestämmelserna gäller också i mål som är anhängiga vid svensk

domstol vid ikraftträdandet. Har säkerhet i ett sådant mål ställts av en kä-
rande som inte längre omfattas av en skyldighet att ställa säkerhet, skall sä-
kerheten återgå.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1996/97:159, bet. 1997/98:JuU4, rskr. 1997/98:63.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.