SFS 2010:981 Lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader / SFS 2010:981 Lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
100981.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för
utländska kärande att ställa säkerhet för
rättegångskostnader;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1980:307) om skyldig-

het för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader ska ha
följande lydelse.

2 §

2

Säkerhet behöver inte ställas i

1. mål som handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbets-

tvister,

2. mål och ärenden vid mark- och miljödomstol enligt
� jordabalken,
� 21 kap. 1 § första stycket 2 miljöbalken som är ansökningsmål eller

21 kap. 1 § första stycket 5 miljöbalken som avser ersättning vid ingripande
av det allmänna,

� lagen (1933:269) om ägofred,
� lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.,
� fastighetsbildningslagen (1970:988),
� rennäringslagen (1971:437),
� väglagen (1971:948),
� lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering,
� lagen (1972:114) med anledning av konventionen den 9 februari 1972

mellan Sverige och Norge om renbetning,

� expropriationslagen (1972:719),
� lagen (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i

skifteslag,

� ledningsrättslagen (1973:1144),
� anläggningslagen (1973:1149),
� lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,
� bostadsförvaltningslagen (1977:792),
� lagen (1978:160) om vissa rörledningar,
� jordförvärvslagen (1979:230),
� skogsvårdslagen (1979:429),
� lagen (1985:139) om ersättning för intrång i enskild fiskerätt,
� lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse 1998:829. �ndringen innebär bl.a. att första stycket 3 upphävs.

SFS 2010:981

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:981

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

� lagen (1987:11) om exploateringssamverkan,
� lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.,
� minerallagen (1991:45),
� bostadsrättslagen (1991:614),
� lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,
� ellagen (1997:857),
� lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anlägg-

ningar,

� naturgaslagen (2005:403), och
� plan- och bygglagen (2010:900),
3. växelmål och checkmål,
4. mål som har tagits upp efter offentlig stämning, och
5. mål vid förvaltningsdomstol eller marknadsdomstolen.
Säkerhet behöver inte heller ställas i annat fall om talan väcks genom

genstämning.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.