SFS 2012:325 Lag om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol

120325.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:1064) om
säkerhetskontroll i domstol;

utfärdad den 31 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1981:1064) om

säkerhetskontroll i domstol

dels att 1–9 §§ samt rubriken närmast före 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen närmast före 4 § ska införas en ny rubrik av följande

lydelse.

Förutsättningar för säkerhetskontroll

2

1 §

3

Säkerhetskontroll i domstol får genomföras om en sådan kontroll

behövs för att begränsa risken för att det i en domstols lokaler eller i andra
lokaler som används vid domstolsförhandling begås brott som innebär all-
varlig fara för någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av
egendom.

2 §

4

Säkerhetskontroll beslutas av domstolens chef eller någon annan lag-

faren domare som han eller hon har delegerat beslutanderätten till. Ska
säkerhetskontroll ske med anledning av en viss förhandling, får den även
beslutas av rätten.

Innan säkerhetskontroll beslutas ska samråd ske med polismyndigheten

och, om kontroll ska ske med anledning av en viss förhandling i brottmål,
med åklagaren. Samråd behöver dock inte ske om det är uppenbart obehöv-
ligt.

Ett beslut om säkerhetskontroll ska avse viss tid, dock längst tre månader,

eller en viss förhandling. I beslutet ska det anges vilka lokaler som kontrol-
len ska omfatta.

3 §

5

En säkerhetskontroll omfattar dem som har kallats att närvara vid en

förhandling och övriga besökare till de lokaler som beslutet om säkerhets-
kontroll avser. Kontrollen omfattar dock inte domstolens anställda eller
nämndemän och andra som infinner sig i berörda lokaler när de utövar all-

1 Prop. 2011/12:63, bet. 2011/12:JuU24, rskr. 2011/12:234.

2 Senaste lydelse 2001:180.

3 Senaste lydelse 2001:180.

4 Senaste lydelse 2001:180.

5 Senaste lydelse 2001:180.

SFS 2012:325

Utkom från trycket
den 11 juni 2012

background image

2

SFS 2012:325

män tjänst eller offentligt uppdrag och inte heller advokater. Om det finns
särskilda skäl får den som enligt 2 § får besluta om den aktuella säkerhets-
kontrollen undanta andra personer från kontrollen eller besluta att personer
som annars skulle vara undantagna ska omfattas av denna.

Genomförande av kontrollen

4 §

6

En säkerhetskontroll genomförs, efter närmare anvisningar av polis-

myndigheten, av en ordningsvakt under ledning av en polisman eller av en
polisman.

5 §

7

Vid en säkerhetskontroll ska vapen och andra föremål som är ägnade

att komma till användning vid brott som avses i 1 § eftersökas. För detta
ändamål får kroppsvisitation utföras och väskor och andra föremål som
påträffas i de lokaler som omfattas av säkerhetskontrollen undersökas.

Kroppsvisitation och undersökning av väskor och andra föremål ska ske

genom användande av metalldetektor eller annan liknande anordning eller,
om det finns särskilda skäl, på annat sätt.

Om kroppsvisitation eller undersökning av väskor och andra föremål ska

ske på annat sätt än genom användande av metalldetektor eller annan lik-
nande anordning, ska uppgiften utföras av en polisman eller av en ordnings-
vakt som polismyndigheten har godkänt för sådan uppgift.

Identitetskontroll får genomföras endast för att fastställa om en person

som uppger sig inte omfattas av säkerhetskontroll ska undantas från kontrol-
len.

6 §

8

Den som vägrar att genomgå en säkerhetskontroll ska inte ges till-

träde till de lokaler som kontrollen omfattar.

Om någon som är kallad till en förhandling vid domstolen vägrar att

genomgå en säkerhetskontroll, ska detta omedelbart anmälas till domstolen.
Rätten ska då avgöra om den som har vägrat att genomgå säkerhetskontroll
ska undantas från denna. Får den som vägrar att genomgå en säkerhetskon-
troll hämtas till domstolen, om han eller hon uteblir, får rätten besluta att
personen trots sin vägran ska genomgå kontrollen.

7 §

9

Påträffas vid en säkerhetskontroll något sådant föremål som avses i

5 § första stycket första meningen och tas det inte i beslag enligt bestämmel-
serna i rättegångsbalken, ska den hos vilken föremålet påträffas uppmanas
att lämna det ifrån sig för förvaring. Den som inte följer en sådan uppmaning
får avlägsnas från domstolens lokaler eller de andra lokaler som används vid
domstolsförhandling, om inte annat följer av andra stycket. Är innehavaren
till ett påträffat föremål okänd, får det omhändertas.

Om någon som är kallad till en förhandling vid domstolen inte följer en

uppmaning enligt första stycket, ska detta omedelbart anmälas till domsto-
len. Rätten ska då avgöra om den som har vägrat att lämna föremålet ifrån

6 Senaste lydelse 2001:180.

7 Senaste lydelse 2001:180.

8 Senaste lydelse 2001:180.

9 Senaste lydelse 2001:180.

background image

3

SFS 2012:325

sig ska få tillträde utan att lämna det ifrån sig. Får den som vägrat att lämna
ifrån sig föremålet hämtas till domstolen, om han eller hon uteblir, får rätten
besluta att föremålet trots personens vägran ska omhändertas för förvaring.

8 §

10

Föremål som har lämnats till förvaring eller omhändertagits enligt

denna lag ska förvaras på ett betryggande sätt. På begäran ska ett bevis om
att ett föremål har lämnats till förvaring eller omhändertagits utfärdas. Före-
målet ska återlämnas till den som har lämnat det till förvaring eller från
vilken det omhändertagits när denne lämnar de lokaler som kontrollen
omfattar.

9 §

11

Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning ska utföras i ett

avskilt utrymme och om möjligt i vittnes närvaro.

Kroppsvisitation får utföras eller bevittnas endast av en person som är av

samma kön som den som visiteras, om undersökningen inte sker genom
användande av metalldetektor eller annan liknande anordning eller avser
föremål som den visiterade har med sig.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

10 Senaste lydelse 2001:180.

11 Senaste lydelse 2001:180.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.