SFS 2014:645 Lag om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol

140645.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:1064) om
säkerhetskontroll i domstol;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 4 och 5 §§ lagen (1981:1064) om

säkerhetskontroll i domstol ska ha följande lydelse.

2 §

2

Säkerhetskontroll beslutas av domstolens chef eller någon annan lag-

faren domare som han eller hon har delegerat beslutanderätten till. Ska säker-
hetskontroll genomföras med anledning av en viss förhandling, får den även
beslutas av rätten.

Innan säkerhetskontroll beslutas ska samråd ske med Polismyndigheten

och, om kontroll ska genomföras med anledning av en viss förhandling i
brottmål, med åklagaren. Samråd behöver dock inte ske om det är uppenbart
obehövligt.

Ett beslut om säkerhetskontroll ska avse viss tid, dock längst tre månader,

eller en viss förhandling. I beslutet ska det anges vilka lokaler som kontrollen
ska omfatta.

4 §

3

En säkerhetskontroll genomförs, efter närmare anvisningar av Polis-

myndigheten, av en ordningsvakt under ledning av en polisman eller av en
polisman.

5 §

4

Vid en säkerhetskontroll ska vapen och andra föremål som är ägnade

att komma till användning vid brott som avses i 1 § eftersökas. För detta
ändamål får kroppsvisitation utföras och väskor och andra föremål som på-
träffas i de lokaler som omfattas av säkerhetskontrollen undersökas.

Kroppsvisitation och undersökning av väskor och andra föremål ska ge-

nomföras med metalldetektor eller annan liknande anordning eller, om det
finns särskilda skäl, på annat sätt.

Om kroppsvisitation eller undersökning av väskor och andra föremål ska

genomföras på annat sätt än med metalldetektor eller annan liknande anord-
ning, ska uppgiften utföras av en polisman eller av en ordningsvakt som
Polismyndigheten har godkänt för sådana uppgifter.

Identitetskontroll får genomföras endast för att fastställa om en person som

uppger sig inte omfattas av säkerhetskontroll ska undantas från kontrollen.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2012:325.

3 Senaste lydelse 2012:325.

4 Senaste lydelse 2012:325.

SFS 2014:645

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:645

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.