SFS 1981:1064

811064.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:UFQNRA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:UFQNRA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:UFQNRA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:10px;font-family:FCIWHM+Arial;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:LPUAPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:ONMMHD+ArialMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:22px;font-family:UFQNRA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:UFQNRA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:21px;font-family:UFQNRA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:22px;font-family:UFQNRA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:UFQNRA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:21px;font-family:FRTCDV+Arial;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:22px;font-family:UFQNRA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:694px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1981:1064 Lag </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft10">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft10">s�kerhetskontroll vid domstolsf�rhamdHngar;. </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft11">den 8 december 1981 </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:814px;white-space:nowrap" class="ft11">i </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft12">Utf�rdad den 26 novem ber 1981. </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">2018 </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1980/81; 114, JuU 198 1/82: 7, rskr 34. </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:815px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>t </b></p> <p style="position:absolute;top:838px;left:812px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>i&gt;:i </b></p> <p style="position:absolute;top:851px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � S�kerhetskontroll enligt denna lag f�r �ga rum, om det till f�ljd av </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:814px;white-space:nowrap" class="ft12">j ; </p> <p style="position:absolute;top:873px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft12">s�rskilda omst�ndigheter finns risk f�r att det i samband med en domstols- </p> <p style="position:absolute;top:873px;left:812px;white-space:nowrap" class="ft12">[j , </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft12">f�rhandling kan komma att f�r�vas brott som inneb�r en allvarlig fara f�r </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft12">n�gons liv, h�lsa eller frihet eller f�r omfattande f�rst�relse av egendom. </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft12">2 � Beslut om s�kerhetskontroll meddelas av domstolen efter samr�d </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:813px;white-space:nowrap" class="ft15">cc </p> <p style="position:absolute;top:981px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft17">med polismyndigheten och, i brottm� l, �klagaren. N�r fr�ga om s�kerhets�<br/>kontroll skall pr�vas f�re f�rhandlingen, fattas domstolens beslut av den </p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:814px;white-space:nowrap" class="ft12">ij, </p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft12">till�mnade ordf�randen vid f�rhandlingen. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft16">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:39px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">3 � S�kerhetskontroll omfattar �h�rare och dem som har kallats att n�r- </p> <p style="position:absolute;top:39px;left:659px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1981:1064 </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">vara vid f�rhandlingen. Kontrollen avser dock inte r�ttens ledam�ter och </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft22">andra som skall n�rvara vid f�rhandlingen p� grund av ut�vning av allm�n <br/>tj�nst och inte heller advokater. Domstolen f�r, om s�rskilda sk�l talar f�r <br/>det, undanta andra personer fr�n kontrollen. </p> <p style="position:absolute;top:169px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft22">4 � S�kerhetskontroll skall utf�ras av polisman efter n�rmare anvisning�<br/>ar av polismyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft22">5 � Vid s�ker hetskontroll skall vapen och andra f�rem�l som �r �gnade <br/>att komma till anv�ndning vid brott som avses i 1 � efter s�kas. F�r detta </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">�ndam�l f�r kroppsvisitation �ga rum. V�skor och andra f�rem�l som med�</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rs till eller p�tr�ffas i r�ttssalen eller lokaler som h�r till denna f�r under�</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">s�kas. </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">6 � Den som inte underkastar sig f�reskriven s�kerhetskontroll skall </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">v�gras tilltr�de till f�rhandlingen. </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">Om n�gon a nnan �n en �h�rare v�grar att underkasta sig s�kerhetskon�</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">troll, skall detta omedelbart anm�las till domstolen. Domstolen skall d� av�</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft23">g�ra om d en som har v�grat att underkasta sig s�kerhetskontroll skall un-<br/>dantas fr�n denna. F�r den som v�grar att underkasta sig s�kerhetskontroll </p> <p style="position:absolute;top:499px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft23">h�mtas till domstolen, om han uteblir, f�r domstolen f�rordna att han trots <br/>sin v�gran skall underg� s�kerhetskontroll. </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som inte till�ter unders�kning av v�ska eller annat f�rem�l skall, </p> <p style="position:absolute;top:565px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft23">om de t inte kan anses ol�mpligt, beredas tillf�lle at t l�mna f�rem�let till <br/>f�rvaring. L�mnas f�rem�let till f�rvaring, f�r tilltr�de inte v�gras. </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft23">7 � P�tr�ffas vid s�kerhetskontroll n�got s�dant forem�l som avses i 5 � <br/>och tas det inte i beslag enligt best�mmelserna i r�tteg�ngsbalken, skall <br/>den hos vilken f�rem�let p�tr�ffas uppmanas att l�mna det ifr�n sig f�r f�r�</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">varing. �r innehavaren till ett p�tr�ffat f�rem�l ok�nd, f�r det omh�nder�</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">tas. </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som in te efterkommer uppmaningen f�r avl�gsnas fr�n domstolslo�</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">kalen, om ej annat f�ljer av tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft20">Om n�gon annan �n en �h�rare inte efterkommer en uppmaning som av�</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft23">ses i f�rsta stycket, skall detta omedelbart anm�las till domstolen. Dom�<br/>stolen skall d� avg�ra om den som har v�grat att l�mna f�rem�let ifr�n sig <br/>skall f� tilltr�de utan att l�mna det ifr�n sig. F�r den som v�grat att l�mna <br/>ifr�n sig f�rem�let h�mtas till domstolen, om han uteblir, f�r domstolen </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rordna att f�rem�let trots hans v�gran skall omh�ndertas f�r f�rvaring. </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">8 � F�rem�l som har l�mnats till f�rvaring eller omh�ndertagits enligt </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft22">denna lag skall f�rvaras p� betryggande s�tt. Om det beg�rs, skall bevis <br/>om att ett f�rem�l har l�mnats till f�rvaring eller omh�ndertagits utf�rdas. <br/>F�rem�let skall �terl�mnas till den som har l�mnat det till f�rvaring eller </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft23">fr�n vilken det omh�ndertagits n�r denne l�mnar r�ttssalen eller lokaler <br/>som h�r till denna. </p> <p style="position:absolute;top:1095px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft23">9 � Kroppsvisitation som �r av mera v�sentlig omfattning skall verkst�l�<br/>las i enskilt rum och om m�jligt i vittnes n�rvaro. Kroppsvisitation av </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:743px;white-space:nowrap" class="ft20">2019 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1981:1064 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft33">kvinna f�r verkst�llas eller bevittnas endast av kvinna, om unders�kningen <br/>inte sker genom elektrisk metalldetektor. </p> <p style="position:absolute;top:117px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft30">10 � Domstolens beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1982. </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft30">THORBJ�RN F�LLDIN </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:808px;white-space:nowrap" class="ft30">Jf </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:808px;white-space:nowrap" class="ft31"><i><b>n </b></i></p> <p style="position:absolute;top:290px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft30">CARL AXEL PETRI </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:808px;white-space:nowrap" class="ft30">f il </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft30">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1981:1064 Lag

Utkom fr�n trycket

s�kerhetskontroll vid domstolsf�rhamdHngar;.

den 8 december 1981

i

Utf�rdad den 26 novem ber 1981.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande.

2018

' Prop. 1980/81; 114, JuU 198 1/82: 7, rskr 34.

t

i>:i

1 � S�kerhetskontroll enligt denna lag f�r �ga rum, om det till f�ljd av

j ;

s�rskilda omst�ndigheter finns risk f�r att det i samband med en domstols-

[j ,

f�rhandling kan komma att f�r�vas brott som inneb�r en allvarlig fara f�r

n�gons liv, h�lsa eller frihet eller f�r omfattande f�rst�relse av egendom.

2 � Beslut om s�kerhetskontroll meddelas av domstolen efter samr�d

cc

med polismyndigheten och, i brottm� l, �klagaren. N�r fr�ga om s�kerhets�
kontroll skall pr�vas f�re f�rhandlingen, fattas domstolens beslut av den

ij,

till�mnade ordf�randen vid f�rhandlingen.

background image

3 � S�kerhetskontroll omfattar �h�rare och dem som har kallats att n�r-

SFS 1981:1064

vara vid f�rhandlingen. Kontrollen avser dock inte r�ttens ledam�ter och

andra som skall n�rvara vid f�rhandlingen p� grund av ut�vning av allm�n
tj�nst och inte heller advokater. Domstolen f�r, om s�rskilda sk�l talar f�r
det, undanta andra personer fr�n kontrollen.

4 � S�kerhetskontroll skall utf�ras av polisman efter n�rmare anvisning�
ar av polismyndigheten.

5 � Vid s�ker hetskontroll skall vapen och andra f�rem�l som �r �gnade
att komma till anv�ndning vid brott som avses i 1 � efter s�kas. F�r detta

�ndam�l f�r kroppsvisitation �ga rum. V�skor och andra f�rem�l som med�

f�rs till eller p�tr�ffas i r�ttssalen eller lokaler som h�r till denna f�r under�

s�kas.

6 � Den som inte underkastar sig f�reskriven s�kerhetskontroll skall

v�gras tilltr�de till f�rhandlingen.

Om n�gon a nnan �n en �h�rare v�grar att underkasta sig s�kerhetskon�

troll, skall detta omedelbart anm�las till domstolen. Domstolen skall d� av�

g�ra om d en som har v�grat att underkasta sig s�kerhetskontroll skall un-
dantas fr�n denna. F�r den som v�grar att underkasta sig s�kerhetskontroll

h�mtas till domstolen, om han uteblir, f�r domstolen f�rordna att han trots
sin v�gran skall underg� s�kerhetskontroll.

Den som inte till�ter unders�kning av v�ska eller annat f�rem�l skall,

om de t inte kan anses ol�mpligt, beredas tillf�lle at t l�mna f�rem�let till
f�rvaring. L�mnas f�rem�let till f�rvaring, f�r tilltr�de inte v�gras.

7 � P�tr�ffas vid s�kerhetskontroll n�got s�dant forem�l som avses i 5 �
och tas det inte i beslag enligt best�mmelserna i r�tteg�ngsbalken, skall
den hos vilken f�rem�let p�tr�ffas uppmanas att l�mna det ifr�n sig f�r f�r�

varing. �r innehavaren till ett p�tr�ffat f�rem�l ok�nd, f�r det omh�nder�

tas.

Den som in te efterkommer uppmaningen f�r avl�gsnas fr�n domstolslo�

kalen, om ej annat f�ljer av tredje stycket.

Om n�gon annan �n en �h�rare inte efterkommer en uppmaning som av�

ses i f�rsta stycket, skall detta omedelbart anm�las till domstolen. Dom�
stolen skall d� avg�ra om den som har v�grat att l�mna f�rem�let ifr�n sig
skall f� tilltr�de utan att l�mna det ifr�n sig. F�r den som v�grat att l�mna
ifr�n sig f�rem�let h�mtas till domstolen, om han uteblir, f�r domstolen

f�rordna att f�rem�let trots hans v�gran skall omh�ndertas f�r f�rvaring.

8 � F�rem�l som har l�mnats till f�rvaring eller omh�ndertagits enligt

denna lag skall f�rvaras p� betryggande s�tt. Om det beg�rs, skall bevis
om att ett f�rem�l har l�mnats till f�rvaring eller omh�ndertagits utf�rdas.
F�rem�let skall �terl�mnas till den som har l�mnat det till f�rvaring eller

fr�n vilken det omh�ndertagits n�r denne l�mnar r�ttssalen eller lokaler
som h�r till denna.

9 � Kroppsvisitation som �r av mera v�sentlig omfattning skall verkst�l�
las i enskilt rum och om m�jligt i vittnes n�rvaro. Kroppsvisitation av

2019

background image

SFS 1981:1064

kvinna f�r verkst�llas eller bevittnas endast av kvinna, om unders�kningen
inte sker genom elektrisk metalldetektor.

10 � Domstolens beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1982.

P� regeringens v�gnar

THORBJ�RN F�LLDIN

Jf

n

CARL AXEL PETRI

f il

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.