SFS 1981:1064

811064.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1064 Lag

Utkom från trycket

säkerhetskontroll vid domstolsförhamdHngar;.

den 8 december 1981

i

Utfärdad den 26 novem ber 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

2018

' Prop. 1980/81; 114, JuU 198 1/82: 7, rskr 34.

t

i>:i

1 § Säkerhetskontroll enligt denna lag får äga rum, om det till följd av

j ;

särskilda omständigheter finns risk för att det i samband med en domstols-

[j ,

förhandling kan komma att förövas brott som innebär en allvarlig fara för

någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av egendom.

2 § Beslut om säkerhetskontroll meddelas av domstolen efter samråd

cc

med polismyndigheten och, i brottmå l, åklagaren. När fråga om säkerhets­
kontroll skall prövas före förhandlingen, fattas domstolens beslut av den

ij,

tillämnade ordföranden vid förhandlingen.

¬

background image

3 § Säkerhetskontroll omfattar åhörare och dem som har kallats att när-

SFS 1981:1064

vara vid förhandlingen. Kontrollen avser dock inte rättens ledamöter och

andra som skall närvara vid förhandlingen på grund av utövning av allmän
tjänst och inte heller advokater. Domstolen får, om särskilda skäl talar för
det, undanta andra personer från kontrollen.

4 § Säkerhetskontroll skall utföras av polisman efter närmare anvisning­
ar av polismyndigheten.

5 § Vid säker hetskontroll skall vapen och andra föremål som är ägnade
att komma till användning vid brott som avses i 1 § efter sökas. För detta

ändamål får kroppsvisitation äga rum. Väskor och andra föremål som med­

förs till eller påträffas i rättssalen eller lokaler som hör till denna får under­

sökas.

6 § Den som inte underkastar sig föreskriven säkerhetskontroll skall

vägras tillträde till förhandlingen.

Om någon a nnan än en åhörare vägrar att underkasta sig säkerhetskon­

troll, skall detta omedelbart anmälas till domstolen. Domstolen skall då av­

göra om d en som har vägrat att underkasta sig säkerhetskontroll skall un-
dantas från denna. Får den som vägrar att underkasta sig säkerhetskontroll

hämtas till domstolen, om han uteblir, får domstolen förordna att han trots
sin vägran skall undergå säkerhetskontroll.

Den som inte tillåter undersökning av väska eller annat föremål skall,

om de t inte kan anses olämpligt, beredas tillfälle at t lämna föremålet till
förvaring. Lämnas föremålet till förvaring, får tillträde inte vägras.

7 § Påträffas vid säkerhetskontroll något sådant foremål som avses i 5 §
och tas det inte i beslag enligt bestämmelserna i rättegångsbalken, skall
den hos vilken föremålet påträffas uppmanas att lämna det ifrån sig för för­

varing. �r innehavaren till ett påträffat föremål okänd, får det omhänder­

tas.

Den som in te efterkommer uppmaningen får avlägsnas från domstolslo­

kalen, om ej annat följer av tredje stycket.

Om någon annan än en åhörare inte efterkommer en uppmaning som av­

ses i första stycket, skall detta omedelbart anmälas till domstolen. Dom­
stolen skall då avgöra om den som har vägrat att lämna föremålet ifrån sig
skall få tillträde utan att lämna det ifrån sig. Får den som vägrat att lämna
ifrån sig föremålet hämtas till domstolen, om han uteblir, får domstolen

förordna att föremålet trots hans vägran skall omhändertas för förvaring.

8 § Föremål som har lämnats till förvaring eller omhändertagits enligt

denna lag skall förvaras på betryggande sätt. Om det begärs, skall bevis
om att ett föremål har lämnats till förvaring eller omhändertagits utfärdas.
Föremålet skall återlämnas till den som har lämnat det till förvaring eller

från vilken det omhändertagits när denne lämnar rättssalen eller lokaler
som hör till denna.

9 § Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning skall verkstäl­
las i enskilt rum och om möjligt i vittnes närvaro. Kroppsvisitation av

2019

¬

background image

SFS 1981:1064

kvinna får verkställas eller bevittnas endast av kvinna, om undersökningen
inte sker genom elektrisk metalldetektor.

10 § Domstolens beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

Jf

n

CARL AXEL PETRI

f il

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.