SFS 1970:926

700926.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2262

1970 • Nr

Nr 926

Lag

om särskild kontroll på flygplats;

given Stockholms slott den 11 december 19 70.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

1 §

Till förekommande av brott som utgör allvarlig fara för säkerheten vid

luftfart får särskild kontroll på flygplats äga rum enligt denna lag.

2 §

Förordnande om särskild kontroll meddelas av rikspolisstyrelsen efter

samråd med luftfartsverket och skall avse viss tid, högst tre månader varje

gång. Förordnande kan begränsas till viss flygplats eller viss trafik. Be­

hövs särskilda föreskrifter i fråga om kontrollen, skall dessa anges i för­

ordnandet.

Är fara i dröjsmål, får polismyndighet förordna om särskild kontroll.

Sådant förordnande skall genast underställas rikspolisstyrelsen som har att

utan dröjsmål pröva om förordnandet skall bestå,

3 §

Särskild kontroll utföres av polisman efter beslut av polismyndigheten.

Vid sådan kontroll eftersökes vapen eller annat föremål, som är ägnat att

komma till användning vid brott som avses i 1 §. Väska eller annat slutet

förvaringsställe inom flygplatsens område fåi* un dersökas. Flygpassagerare

eller annan som uppehåller sig inom området får laroppsvisiteras.

Den som ej frivilligt underkastar sig kroppsvisitation kan i stället avvi­

sas från flygplatsens område.

Påträffas vid särskild kontroll föremål som avses i 3 § och tages ej före­

målet i beslag enligt bestämmelserna i rättegångsbalken, skall, om det ej av

särskild anledning kan underlåtas, den hos vilken föremålet påträffats an-

manas att förvara föremålet på sätt som är ägnat att hindra brott som

avses i 1 §. Efterkommer han ej anmaningen, får han avvisas från flyg­

platsens område eller del av detta.

5 §

Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning skall verkställas

inomhus i avskilt rum samt, om den som undersöker eller den undersökte

begär det och det kan ske utan större omgång, i vittnes närvaro. Kroppsvi­

sitation av kvinna får verkställas eller bevittnas endast av kvinna, om un­

dersökningen ej sker genom elektrisk metalldetektor.

6 §

Påträffas föremål som avses i 3 § vid undersökning eller kroppsvisitation

1 Prop. 1970: 204, ILU 75, rskr 406.

¬

background image

1970 • Nr 926

2263

enligt denna lag, skall protokoll upprättas och, om det begärs, bevis ut­

färdas angående vad som förekommit.

Denna lag träder i la-aft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad

uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Det alla som vederbör hava sig börsamligen att efterrätta. Till yttermera

Ausso b ava Vi detta med egen band underslcrivit ocb med Vårt kungl. sigill

belcräfta låtit.

Stockholms slott den 11 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

¬

background image

J.,'-

jvji- 919—926, Vj, ark, Stockholm 1970. KungLBoktryclceriet, P. A. Norstedts Söner

^1;.,

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.