SFS 2019:301 Lag om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol / SFS 2019:301 Lag om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol
SFS2019-301.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:RARBUG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:AQHIQO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1981:1064) om s�kerhetskontroll i </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>domstol </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 23 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 och 3 �� lagen (1981:1064) om <br/>s�kerhetskontroll i domstol2 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2 �</b>3 S�kerhetskontroll beslutas av domstolens chef eller n�gon annan lag-<br/>faren domare som han eller hon har delegerat beslutander�tten till. Om en <br/>s�kerhetskontroll ska genomf�ras med anledning av en viss f�rhandling, f�r <br/>den �ven beslutas av r�tten. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Innan en s�kerhetskontroll beslutas ska samr�d ske med Polismyndig-</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">heten och, om kontrollen ska genomf�ras med anledning av en viss f�rhand-<br/>ling i brottm�l, med �klagaren. Samr�d beh�ver dock inte ske om det �r <br/>uppenbart obeh�vligt. </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett beslut om s�kerhetskontroll ska avse en viss tid, dock l�ngst sex m�na-</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">der, eller en viss f�rhandling. I beslutet ska det anges vilka lokaler som <br/>kontrollen ska omfatta. </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>3 �</b>4 En s�kerhetskontroll omfattar dem som har kallats att n�rvara vid en <br/>f�rhandling och �vriga bes�kare till de lokaler som beslutet om s�kerhets-<br/>kontroll avser. </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Kontrollen omfattar inte domstolens anst�llda eller n�mndem�n och inte </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">heller �klagare, advokater, polism�n eller ordningsvakter som i tj�nsten in-<br/>finner sig i ber�rda lokaler. Kontrollen omfattar inte heller personer som �r <br/>anh�llna, h�ktade eller intagna i kriminalv�rdsanstalt och dem som ombe-<br/>s�rjer transporten av dessa personer. Om det finns s�rskilda sk�l, f�r den <br/>som enligt 2 � beslutar om s�kerhetskontrollen undanta andra personer fr�n <br/>kontrollen eller besluta att personer som annars skulle vara undantagna ska <br/>omfattas av den. </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Anneli Skoglund <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2001:180. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2014:645. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">4 Senaste lydelse 2012:325. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:301</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">28 maj 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1981:1064) om s�kerhetskontroll i

domstol

Utf�rdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 och 3 �� lagen (1981:1064) om
s�kerhetskontroll i domstol2 ska ha f�ljande lydelse.

2 �3 S�kerhetskontroll beslutas av domstolens chef eller n�gon annan lag-
faren domare som han eller hon har delegerat beslutander�tten till. Om en
s�kerhetskontroll ska genomf�ras med anledning av en viss f�rhandling, f�r
den �ven beslutas av r�tten.

Innan en s�kerhetskontroll beslutas ska samr�d ske med Polismyndig-

heten och, om kontrollen ska genomf�ras med anledning av en viss f�rhand-
ling i brottm�l, med �klagaren. Samr�d beh�ver dock inte ske om det �r
uppenbart obeh�vligt.

Ett beslut om s�kerhetskontroll ska avse en viss tid, dock l�ngst sex m�na-

der, eller en viss f�rhandling. I beslutet ska det anges vilka lokaler som
kontrollen ska omfatta.

3 �4 En s�kerhetskontroll omfattar dem som har kallats att n�rvara vid en
f�rhandling och �vriga bes�kare till de lokaler som beslutet om s�kerhets-
kontroll avser.

Kontrollen omfattar inte domstolens anst�llda eller n�mndem�n och inte

heller �klagare, advokater, polism�n eller ordningsvakter som i tj�nsten in-
finner sig i ber�rda lokaler. Kontrollen omfattar inte heller personer som �r
anh�llna, h�ktade eller intagna i kriminalv�rdsanstalt och dem som ombe-
s�rjer transporten av dessa personer. Om det finns s�rskilda sk�l, f�r den
som enligt 2 � beslutar om s�kerhetskontrollen undanta andra personer fr�n
kontrollen eller besluta att personer som annars skulle vara undantagna ska
omfattas av den.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2001:180.

3 Senaste lydelse 2014:645.

4 Senaste lydelse 2012:325.

SFS

2019:301

Publicerad
den

28 maj 2019

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.