SFS 1989:137

890137.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:137 Lag

Utkom från trycket

om ändring I lagcn (198 6:1009) om förfarandet i vissa

den 3 maj 1989

fall vid förverkande m.m.;

utFårdad den 13 april 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § la gen (1986; 1009) om förfa­

randet i vissa fall vid förverkande m.m. skall ha följande lydelse.

1 § Denna lag reglerar förfarandet vid prövning av fråga om förverkande
av egendom till det all männa eller om annan särskild rättsverkan av brott,

när frågan inte rör någon som är tilltalad för brott. Lagen gäller, om inte

annat följer av särskilda bestämmelser i lag eller annan författning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

BENGT G�RANSSON

Dag Viet or
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1987/88:143, l988 /89:JuU13, rskr. 145.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.