SFS 2010:1947 Lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. / SFS 2010:1947 Lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
101947.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i
vissa fall vid förverkande m.m.;

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1986:1009) om för-

farandet i vissa fall vid förverkande m.m. ska ha följande lydelse.

4 §

2

Avser saken förverkande av beslagtagen egendom, får kungörelse-

delgivning av beslutet eller stämningen ske enligt de förutsättningar som
anges i 48 § delgivningslagen (2010:1932). Dessa regler får också tillämpas,
om den från vilken förverkande sker är okänd.

Om värdet av den beslagtagna egendomen uppskattas till mindre än en ti-

ondel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken
som gällde då beslaget verkställdes eller om egendomen saknar saluvärde,
får delgivning ske genom att beslutet eller stämningen anslås hos den myn-
dighet som har meddelat beslutet eller utfärdat stämningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15�17 §§

delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en
handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Patrik �rnsved
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

2 Senaste lydelse 2000:178.

SFS 2010:1947

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt

JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.