Lag (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1986:1042
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ändring införd: t.o.m. SFS 1988:118
Länk: Länk till register

SFS nr:

1986:1042
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1986-12-04
Ändrad: t.o.m. SFS

1988:118
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   I den mån det har avtalats i en överenskommelse mellan Sverige och främmande stat skall ett beslut av en utländsk domstol om skyldighet för en kärande eller intervenient att betala rättegångskostnader på ansökan verkställas här. Med kärande jämställs en målsägande som fört talan i brottmål om enskilt anspråk i anledning av brott.

2 §   Ansökan om verkställighet görs hos kronofogdemyndigheten.

3 §   Till ansökningen skall fogas följande handlingar:
   1. Beslutet i original eller av behörig myndighet bestyrkt kopia.
   2. Bevis att beslutet har vunnit laga kraft.
   3. Intyg att lagakraftbeviset har utfärdats av en behörig myndighet. Intyget skall vara utfärdat av en svensk beskickning eller konsul eller av chefen för justitieförvaltningen i den stat där beslutet har meddelats.

Bevis och intyg som avses i första stycket 2 och 3 behöver inte ges in, om det på annat sätt styrks att beslutet har vunnit laga kraft.

I den mån det har avtalats i en överenskommelse med främmande stat behöver andra handlingar inte fogas till ansökningen än en bestyrkt kopia av de delar av beslutet som innehåller parternas namn, deras ställning i rättegången och själva åläggandet, bevis att beslutet har vunnit laga kraft samt, om det har särskilt avtalats, bevis att beslutet är verkställbart i den stat där det har meddelats.

4 §   Om en handling som åberopas i ärendet är skriven på ett annat språk än danska, norska eller svenska, skall en bestyrkt översättning till svenska bifogas. Av beslutet behöver endast själva åläggandet översättas.

5 §   Beslut om verkställighet skall meddelas utan att parterna hörs.

Om det i en överenskommelse med främmande stat har avtalats att kostnader för översättning och bestyrkande av denna skall anses som rättegångskostnader, beslutar kronofogdemyndigheten på sökandens begäran om ersättning för kostnaderna.

6 §   Det utländska beslutet och beslut som avses i 5 § andra stycket verkställs på samma sätt som en svensk domstols lagakraftägande dom, om ej högre rätt förordnar annat.
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.