SFS 2012:660 Lag om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1988:609) om målsägandebiträde / SFS 2012:660 Lag om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde
120660.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:609) om
målsägandebiträde;

utfärdad den 15 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1988:609) om

målsägandebiträde

dels att 1 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

1 §

2

När en förundersökning har inletts eller återupptagits ska ett särskilt

biträde för målsäganden (målsägandebiträde) förordnas i mål om

1. brott enligt 6 kap. brottsbalken, om det inte är uppenbart att målsägan-

den saknar behov av sådant biträde,

2. brott enligt 3 eller 4 kap. brottsbalken, på vilket fängelse kan följa, eller

enligt 8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken eller försök, förberedelse eller stämp-
ling till sådant brott, om det med hänsyn till målsägandens personliga
relation till den misstänkte eller andra omständigheter kan antas att målsä-
ganden har behov av sådant biträde,

3. annat brott på vilket fängelse kan följa, om det med hänsyn till målsä-

gandens personliga förhållanden och övriga omständigheter kan antas att
målsäganden har ett särskilt starkt behov av sådant biträde.

Målsägandebiträde får förordnas i högre rätt, om åklagaren eller den tillta-

lade har överklagat domen i ansvarsdelen.

7 a §

Om en förundersökning har återupptagits enligt 58 kap. 6 a § första

stycket rättegångsbalken ska en framställan om förordnande av målsägande-
biträde göras hos den domstol som enligt 58 kap. 4 § första stycket rätte-
gångsbalken är behörig att pröva ansökan om resning.

8 §

3

Bestämmelserna i 31 kap. samt 58 kap. 8 och 8 a §§ rättegångsbalken

om skyldighet för den tilltalade eller någon annan att till staten återbetala
kostnader för försvarare som enligt rättens beslut har betalats av allmänna
medel gäller även i fråga om kostnader för målsägandebiträde. I mål där
målsägandebiträdets uppgifter kvarstår enligt 3 § andra stycket gäller för
dessa kostnader bestämmelserna i 18 kap. rättegångsbalken om ansvar för
motparts rättegångskostnader.

1 Prop. 2011/12:156, bet. 2012/13:JuU3, rskr. 2012/13:29.

2 Senaste lydelse 2001:230.

3 Senaste lydelse 1996:1644.

SFS 2012:660

Utkom från trycket
den 27 november 2012

background image

2

SFS 2012:660

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt