SFS 2012:660 Lag om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1988:609) om målsägandebiträde / SFS 2012:660 Lag om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde
120660.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:609) om
målsägandebiträde;

utfärdad den 15 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1988:609) om

målsägandebiträde

dels att 1 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

1 §

2

När en förundersökning har inletts eller återupptagits ska ett särskilt

biträde för målsäganden (målsägandebiträde) förordnas i mål om

1. brott enligt 6 kap. brottsbalken, om det inte är uppenbart att målsägan-

den saknar behov av sådant biträde,

2. brott enligt 3 eller 4 kap. brottsbalken, på vilket fängelse kan följa, eller

enligt 8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken eller försök, förberedelse eller stämp-
ling till sådant brott, om det med hänsyn till målsägandens personliga
relation till den misstänkte eller andra omständigheter kan antas att målsä-
ganden har behov av sådant biträde,

3. annat brott på vilket fängelse kan följa, om det med hänsyn till målsä-

gandens personliga förhållanden och övriga omständigheter kan antas att
målsäganden har ett särskilt starkt behov av sådant biträde.

Målsägandebiträde får förordnas i högre rätt, om åklagaren eller den tillta-

lade har överklagat domen i ansvarsdelen.

7 a §

Om en förundersökning har återupptagits enligt 58 kap. 6 a § första

stycket rättegångsbalken ska en framställan om förordnande av målsägande-
biträde göras hos den domstol som enligt 58 kap. 4 § första stycket rätte-
gångsbalken är behörig att pröva ansökan om resning.

8 §

3

Bestämmelserna i 31 kap. samt 58 kap. 8 och 8 a §§ rättegångsbalken

om skyldighet för den tilltalade eller någon annan att till staten återbetala
kostnader för försvarare som enligt rättens beslut har betalats av allmänna
medel gäller även i fråga om kostnader för målsägandebiträde. I mål där
målsägandebiträdets uppgifter kvarstår enligt 3 § andra stycket gäller för
dessa kostnader bestämmelserna i 18 kap. rättegångsbalken om ansvar för
motparts rättegångskostnader.

1 Prop. 2011/12:156, bet. 2012/13:JuU3, rskr. 2012/13:29.

2 Senaste lydelse 2001:230.

3 Senaste lydelse 1996:1644.

SFS 2012:660

Utkom från trycket
den 27 november 2012

background image

2

SFS 2012:660

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.