SFS 2012:660 Lag om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1988:609) om målsägandebiträde / SFS 2012:660 Lag om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde
120660.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1988:609) om <br/>m�ls�gandebitr�de;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 november 2012.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1988:609) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">m�ls�gandebitr�de </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 1 och 8 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 7 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:506px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r en f�runders�kning har inletts eller �terupptagits ska ett s�rskilt</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">bitr�de f�r m�ls�ganden (m�ls�gandebitr�de) f�rordnas i m�l om</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. brott enligt 6 kap. brottsbalken, om det inte �r uppenbart att m�ls�gan-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">den saknar behov av s�dant bitr�de, </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. brott enligt 3 eller 4 kap. brottsbalken, p� vilket f�ngelse kan f�lja, eller</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">enligt 8 kap. 5 eller 6 � brottsbalken eller f�rs�k, f�rberedelse eller st�mp-<br/>ling till s�dant brott, om det med h�nsyn till m�ls�gandens personliga<br/>relation till den misst�nkte eller andra omst�ndigheter kan antas att m�ls�-<br/>ganden har behov av s�dant bitr�de, </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. annat brott p� vilket f�ngelse kan f�lja, om det med h�nsyn till m�ls�-</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">gandens personliga f�rh�llanden och �vriga omst�ndigheter kan antas att<br/>m�ls�ganden har ett s�rskilt starkt behov av s�dant bitr�de. </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">M�ls�gandebitr�de f�r f�rordnas i h�gre r�tt, om �klagaren eller den tillta-</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lade har �verklagat domen i ansvarsdelen.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>7 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:773px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en f�runders�kning har �terupptagits enligt 58 kap. 6 a � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">stycket r�tteg�ngsbalken ska en framst�llan om f�rordnande av m�ls�gande-<br/>bitr�de g�ras hos den domstol som enligt 58 kap. 4 � f�rsta stycket r�tte-<br/>g�ngsbalken �r beh�rig att pr�va ans�kan om resning.</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:859px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 31 kap. samt 58 kap. 8 och 8 a �� r�tteg�ngsbalken</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">om skyldighet f�r den tilltalade eller n�gon annan att till staten �terbetala<br/>kostnader f�r f�rsvarare som enligt r�ttens beslut har betalats av allm�nna<br/>medel g�ller �ven i fr�ga om kostnader f�r m�ls�gandebitr�de. I m�l d�r<br/>m�ls�gandebitr�dets uppgifter kvarst�r enligt 3 � andra stycket g�ller f�r<br/>dessa kostnader best�mmelserna i 18 kap. r�tteg�ngsbalken om ansvar f�r<br/>motparts r�tteg�ngskostnader. </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2011/12:156, bet. 2012/13:JuU3, rskr. 2012/13:29.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2001:230.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 1996:1644.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2012:660</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 november 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:660</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Per Lennerbrant<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1988:609) om
m�ls�gandebitr�de;

utf�rdad den 15 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1988:609) om

m�ls�gandebitr�de

dels att 1 och 8 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 7 a �, av f�ljande lydelse.

1 �

2

N�r en f�runders�kning har inletts eller �terupptagits ska ett s�rskilt

bitr�de f�r m�ls�ganden (m�ls�gandebitr�de) f�rordnas i m�l om

1. brott enligt 6 kap. brottsbalken, om det inte �r uppenbart att m�ls�gan-

den saknar behov av s�dant bitr�de,

2. brott enligt 3 eller 4 kap. brottsbalken, p� vilket f�ngelse kan f�lja, eller

enligt 8 kap. 5 eller 6 � brottsbalken eller f�rs�k, f�rberedelse eller st�mp-
ling till s�dant brott, om det med h�nsyn till m�ls�gandens personliga
relation till den misst�nkte eller andra omst�ndigheter kan antas att m�ls�-
ganden har behov av s�dant bitr�de,

3. annat brott p� vilket f�ngelse kan f�lja, om det med h�nsyn till m�ls�-

gandens personliga f�rh�llanden och �vriga omst�ndigheter kan antas att
m�ls�ganden har ett s�rskilt starkt behov av s�dant bitr�de.

M�ls�gandebitr�de f�r f�rordnas i h�gre r�tt, om �klagaren eller den tillta-

lade har �verklagat domen i ansvarsdelen.

7 a �

Om en f�runders�kning har �terupptagits enligt 58 kap. 6 a � f�rsta

stycket r�tteg�ngsbalken ska en framst�llan om f�rordnande av m�ls�gande-
bitr�de g�ras hos den domstol som enligt 58 kap. 4 � f�rsta stycket r�tte-
g�ngsbalken �r beh�rig att pr�va ans�kan om resning.

8 �

3

Best�mmelserna i 31 kap. samt 58 kap. 8 och 8 a �� r�tteg�ngsbalken

om skyldighet f�r den tilltalade eller n�gon annan att till staten �terbetala
kostnader f�r f�rsvarare som enligt r�ttens beslut har betalats av allm�nna
medel g�ller �ven i fr�ga om kostnader f�r m�ls�gandebitr�de. I m�l d�r
m�ls�gandebitr�dets uppgifter kvarst�r enligt 3 � andra stycket g�ller f�r
dessa kostnader best�mmelserna i 18 kap. r�tteg�ngsbalken om ansvar f�r
motparts r�tteg�ngskostnader.

1 Prop. 2011/12:156, bet. 2012/13:JuU3, rskr. 2012/13:29.

2 Senaste lydelse 2001:230.

3 Senaste lydelse 1996:1644.

SFS 2012:660

Utkom fr�n trycket
den 27 november 2012

background image

2

SFS 2012:660

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2013.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.