SFS 1988:609

880609.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:609

om målsägaEdebiträde;

utkom från trycket

den 20 juni 1988

utfärdad den 26 maj 19 88.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs följande.

1 § I mål om brott enligt 6 kap. 1 - 6 § eller försök till brott enligt 6 kap.

1 - 4 eller 6 § brottsbalken skall, sedan förundersökning har inletts, ett

särskilt biträde för målsäganden (målsägandebiträde) förordnas, om det
inte på grund av särskilda omständigheter kan antas att målsäganden

saknar behov av sådan t biträde.

Om det med hänsyn till målsägandens personliga förhållande n och övri­

ga omständigheter kan antas att målsäganden har ett särskilt starkt behov
av biträde, skall, sedan förundersökning har inletts, målsägandebiträde
förordnas även i mål om

1. brott enligt 6 kap. 7 - 10 §, försök till brott enligt 6 kap. 8 eller 9 §

eller förberedelse eller stämpling till brott enligt 6 kap. 1 §, 4 § andra
stycket eller 9 § brottsbalke n,

2. brott enligt 3 eller 4 k ap. brottsbalken, på vilket fängelse kan följa,

eller försök till sådant brott,

3. brott enligt 8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken eller försök till sådant brott.

2 § Målsägandebiträde får inte förordnas sedan åklagaren har beslutat att
allmänt åtal inte skall väckas eller att sådant åtal skall läggas ned eller
sedan åklagaren avstått från att fullfölja talan mot dom i målet .

3 § Målsägandebiträdet skall ta till vara målsägandens intressen i målet

samt lämna stöd och hjälp till målsäganden. I målsägandebiträdets uppgift
ingår inte att bistå målsäganden med att föra talan om enskilt anspråk i
anledning av brottet, om detta görs av åklagaren.

4 § Målsägandebiträde förordnas på begäran av målsäganden eller när
det annars finns anledning till det . Vid förordnandet tillämpas 21 § fö rsta
stycket rättshjälpslagen (1972:429).

I fråga om byte av målsägandebiträde och rätt för sådant biträde att sätta

någon annan i s itt ställe tillämpas 21 § andra och tredje styckena rätts­
hjälpslagen.

' Prop. 1987/88; 107, JuU 33, rskr. 318 .

1277

¬

background image

'•i (

SFS 1988:609

Målsägandebiträdet skall entledigas, om det är påkallat med häns yn till

förhållandena i målet eller om det annars finns skäl för det.

I övrigt tillämpas i fråga om målsägandebiträde rättegångsbalkens regler

om rättegångsbiträde.

5 § Målsägandebiträdet har rätt till ersättning i enlighet med vad som

enligt 22 § rättshjä lpslagen (1972:429) gäller för biträde vid allmän rätts­

hjälp.

6 § Om ett målsägand ebiträde förordnas, ersätts målsägandens därefter

uppkommande kostnader för bevisning och utredning med anledning av
talan om enskilt anspråk i samma utsträckning som om målsäganden
beviljats allmän rättshjälp med anledning av en sådan talan.

7 § Beslut i frågor som avses i denna lag fattas av rätten. I de fall som

avses i 6 § får dock målsägandebiträdet själv besluta om utredning i samma

utsträckning som enligt 24 § rättshjälpslagen (1972: 429) gäller för biträde
vid allmän rättshjälp.

8 § Bestämmelserna i 31 kap. rättegångsbalken om skyldighet för den

tilltalade eller annan att till staten återbetala kostnader som en ligt rättens
beslut betalats av allmänn a medel gä ller även i fråga o m kostnader enli gt

denna lag.

Denna lag träder i k raft den 1 j uli 1988.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

ANNA-GRETA LEIJON

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.