SFS 1990:999

900999.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:999

om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde;

uikom Mn iwket

den 27 nov ember 1990

Utfärdad den 15 n ovember 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 o ch 5 § § lagen (1 988:609) om

målsägandebiträde skall ha följande lydelse.

1 § I må l om brott enligt 6 kap. brot tsbalken skall, sedan förundersök­

ning har inletts, ett särs kilt biträde för m ålsäganden (måls ägandebiträde)
förordnas, om det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av

sådant biträde.

Om det me d häns yn till må lsägandens personliga relation till den miss­

tänkte eller andra omständigheter kan antas att målsäganden har behov av
biträde, skall, sedan förundersökning har inletts, målsägandebiträde för­

ordnas även i må l om

1. brott enligt 3 eller 4 kap. brottsbalken, på vi lket fängelse kan följa,
2. bro tt enligt 8 kap. 5 eller 6 § b rottsbalken eller försök, förberedelse

eller stämpling till sådant brott.

5 § Målsägandebiträdet har rätt till ersättni ng i enlighet med vad som
enligt 22 § rättshjälpslagen (1972:429) gäller för biträde vid allm än rätts­

hjälp. I frå ga om ersättningen tillämpas även 19 , 23, 4 9, 49 a och 49 c §§
rättshjälpslagen.

1. Denna lag träder i k raft den 1 januari 1991.

2. Har ett målsägandebiträde förordnats före ikraftträdandet tillämpas

inte 49 c § rättshjälpslagen (1972:429).

' Prop. 1989/90: 158. l99 0/9l;JuU4, rskr. 16.

1837

¬

background image

till målsäganddliträfT '^raftträdandet meddelat beslut angående ersättning

målsagandeb.trade tdlampas inte 49 § andra stycket rättshjälpslagen.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Elclycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.