SFS 2018:535 Lag om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde

SFS2018-535.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1988:609) om
målsägandebiträde

dels att 1, 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 §2 När en förundersökning har inletts eller återupptagits ska ett särskilt
biträde för målsäganden (målsägandebiträde) förordnas i mål om

1. brott enligt 6 kap. brottsbalken, om det inte är uppenbart att måls-

äganden saknar behov av ett sådant biträde,

2. brott enligt 3 eller 4 kap. brottsbalken, på vilket fängelse kan följa, eller

enligt 8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken eller försök, förberedelse eller stämpling
till sådant brott, om det med hänsyn till målsägandens personliga relation till
den misstänkte eller andra omständigheter kan antas att målsäganden har
behov av ett sådant biträde,

3. annat brott på vilket fängelse kan följa, om det med hänsyn till måls-

ägandens personliga förhållanden och övriga omständigheter kan antas att
målsäganden har ett särskilt starkt behov av ett sådant biträde.

1 a § Ett målsägandebiträdes förordnande gäller till dess att tiden för att
överklaga domen i målet har löpt ut, om inte förordnandet dessförinnan har
upphört eller något annat följer av 3 § andra stycket.

Om åklagaren eller den tilltalade har överklagat domen i ansvarsdelen,

ska ett målsägandebiträde förordnas i högre rätt under de förutsättningar
som anges i 1 §. Vid bedömningen av om målsäganden har behov av ett
målsägandebiträde i högre rätt ska det även beaktas

1. om målsäganden ska höras,
2. vad som ska prövas i fråga om enskilt anspråk, och
3. om det finns något annat särskilt skäl.

3 §3 Målsägandebiträdet ska ta till vara målsägandens intressen i målet
samt lämna stöd och hjälp till målsäganden.

Målsägandebiträdet ska bistå målsäganden med att föra talan om enskilt

anspråk i anledning av brottet, om detta inte görs av åklagaren.
Målsägandebiträdets uppgift kvarstår även om talan avskilts enligt 22 kap.
5 § rättegångsbalken för att handläggas som ett särskilt mål enligt reglerna
för tvistemål, såvida inte målet handläggs enligt 1 kap. 3 d §

1 Prop. 2017/18:86, bet. 2017/18:JuU24, rskr. 2017/18:288.

2 Senaste lydelse 2012:660.

3 Senaste lydelse 1994:59.

SFS

2018:535

Publicerad
den

29 maj 2018

background image

2

SFS

2018:535

rättegångsbalken. Målsägandebiträdets uppgift kvarstår också om domen
överklagas endast i fråga om enskilt anspråk.

4 §4 Ett målsägandebiträde förordnas på begäran av målsäganden eller när
det annars finns anledning till det. Till målsägandebiträde ska förordnas en
advokat, en biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan person som
har avlagt de kunskapsprov som krävs för behörighet till domaranställning.
Endast den som på grund av sina kunskaper och erfarenheter och även i
övrigt är särskilt lämplig för uppdraget får förordnas. Om målsäganden har
föreslagit någon som är behörig, ska denne förordnas om det inte finns
särskilda skäl mot det.

Målsägandebiträdet ska entledigas, om det är påkallat med hänsyn till

förhållandena i målet eller om det annars finns skäl för det.

Ett byte av målsägandebiträde får beslutas av rätten, om det finns

särskilda skäl. Om ett målsägandebiträde har bytts ut en gång, får ett nytt
byte ske bara om det finns synnerliga skäl. Ett målsägandebiträde får inte
utan rättens tillstånd sätta någon annan i sitt ställe.

I övrigt tillämpas i fråga om målsägandebiträde rättegångsbalkens regler

om rättegångsbiträde.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. Bestämmelsen i första stycket i den nya 1 a § tillämpas inte om

målsägandebiträdet har förordnats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 1996:1644.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.