SFS 1994:59 Lag om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde

SFS 1994_59 Lag om ändring i lagen (1988_609) om målsägandebiträde

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

115

SFS 1994:59
Utkom från trycket
den 8 mars 1994

Lag
om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde;

utfärdad den 24 februari 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 — 3, 6 och 8 §§ lagen (1988:609)

om målsägandebiträde skall ha följande lydelse.

1 §2 När förundersökning har inletts skall ett särskilt biträde för måls-

äganden (målsägandebiträde) förordnas i mål om

1. brott enligt 6 kap. brottsbalken, om det inte är uppenbart att måls-

äganden saknar behov av sådant biträde,

2. brott enligt 3 eller 4 kap. brottsbalken, på vilket fängelse kan följa,

eller enligt 8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken eller försök, förberedelse eller
stämpling till sådant brott, om det med hänsyn till målsägandens personli-
ga relation till den misstänkte eller andra omständigheter kan antas att
målsäganden har behov av sådant biträde,

3. annat brott enligt brottsbalken, på vilket fängelse kan följa, om det

med hänsyn till målsägandens personliga förhållanden och övriga omstän-
digheter kan antas att målsäganden har ett särskilt starkt behov av sådant
biträde.

Målsägandebiträde får förordnas i högre rätt, om åklagaren eller den

tilltalade har överklagat domen i ansvarsdelen.

2 § Målsägandebiträde får inte förordnas sedan åklagaren har beslutat
att allmänt åtal inte skall väckas eller att sådant åtal skall läggas ned.

3 § Målsägandebiträdet skall ta till vara målsägandens intressen i målet
samt lämna stöd och hjälp till målsäganden.

1

Prop. 1993/94:26, bet. 1993/94: JuUl 2, rskr. 1993/94:124.

2

Senaste lydelse 1990:999.

background image

116

SFS 1994:59

Målsägandebiträdet skall bistå målsäganden med att föra talan om en-

skilt anspråk i anledning av brottet, om detta inte görs av åklagaren.
Målsägandebiträdets uppgift kvarstår även om talan avskilts enligt 22 kap.
5 § rättegångsbalken för att handläggas som särskilt mål enligt reglerna för
tvistemål, såvida inte målet handläggs enligt 1 kap. 3d § rättegångsbalken.
Målsägandebiträdets uppgift kvarstår också om tingsrättens dom överkla-
gas endast i fråga om enskilt anspråk.

6 § Om ett målsägandebiträde förordnas, ersätts målsägandens därefter
uppkommande kostnader för bevisning och utredning med anledning av

talan om enskilt anspråk och, i fall där målsägandebiträdets uppgift kvar-
står enligt 3 § andra stycket, för resa och uppehälle i samband med instäl-
lelse inför domstol, i samma utsträckning som om målsäganden beviljats
allmän rättshjälp med anledning av en sådan talan.

8 § Bestämmelserna i 31 kap. rättegångsbalken om skyldighet för den
tilltalade eller annan att till staten återbetala kostnader som enligt rättens
beslut betalats av allmänna medel gäller även i fråga om kostnader enligt

denna lag. I mål där målsägandebiträdets uppgift kvarstår enligt 3 § andra
stycket gäller beträffande dessa kostnader bestämmelserna i 18 kap. rätte-
gångsbalken om ansvar för motparts rättegångskostnader.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAURÉN

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.