SFS 1996:1644 Lag om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde

SFS 1996_1644 Lag om ändring i lagen (1988_609) om målsägandebiträde

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1988:609) om
målsägandebiträde;

SFS 1996:1644
Utkom från trycket
den 7 januari 1997

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4-8 §§ lagen (1988:609) om

målsägandebiträde skall ha följande lydelse.

4 § Målsägandebiträde förordnas på begäran av målsäganden eller när

det annars finns anledning till det. Vid förordnandet tillämpas 26 §
första stycket rättshjälpslagen (1996:1619).

I fråga om byte av målsägandebiträde och rätt för sådant biträde att

sätta någon annan i sitt ställe tillämpas 26 § andra och tredje styckena
rättshjälpslagen.

Målsägandebiträdet skall entledigas, om det är påkallat med hänsyn till

förhållandena i målet eller om det annars finns skäl för det.

I övrigt tillämpas i fråga om målsägandebiträde rättegångsbalkens regler

om rättegångsbiträde.

5 §2 Målsägandebiträdet har rätt till ersättning i enlighet med vad som

enligt 27 § rättshjälpslagen (1996:1619) gäller för biträde vid rättshjälp.
I fråga om ersättningen tillämpas även 29, 43, och 47 §§ rättshjälpsla-
gen.

6 §3 Om ett målsägandebiträde förordnas, ersätts målsägandens där-
efter uppkommande kostnader för bevisning och utredning med anled-
ning av talan om enskilt anspråk i samma utsträckning som om måls-
äganden beviljats rättshjälp med anledning av en sådan talan.

I fall där målsägandebiträdets uppgift kvarstår enligt 3 § andra

stycket har målsäganden rätt till ersättning av allmänna medel för kost-
nader för resa och uppehälle i samband med inställelse inför domstol
enligt bestämmelser som regeringen meddelar.

7 § Beslut i frågor som avses i denna lag fattas av rätten. I de fall
som avses i 6 § får dock målsägandebiträdet själv besluta om utred-
ning i samma utsträckning som enligt 17 § rättshjäpslagen (1996:1619)
gäller för biträde vid rättshjälp.

8 §4 Bestämmelserna i 31 kap. rättegångsbalken om skyldighet för
den tilltalade eller annan att till staten återbetala kostnader för för-
svarare som enligt rättens beslut har betalats av allmänna medel gäller

1

Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55.

2

Senaste lydelse 1990:999.

3

Senaste lydelse 1994:59.

4

Senaste lydelse 1994:59.

3030

background image

även i fråga om kostnader för målsägandebiträde. I mål där målsä-

gandebiträdets uppgifter kvarstår enligt 3 § andra stycket gäller be-
träffande dessa kostnader bestämmelserna i 18 kap. rättegångsbalken
om ansvar för motparts rättegångskostnader.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

2. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande om målsägandebiträde för-

ordnats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

SFS 1996:1644

3031

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.