SFS 2001:230 Lag om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde

010230.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:609) om
målsägandebiträde;

utfärdad den 17 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1988:609) om målsä-

gandebiträde skall ha följande lydelse.

1 §

2

När förundersökning har inletts skall ett särskilt biträde för målsägan-

den (målsägandebiträde) förordnas i mål om

1. brott enligt 6 kap. brottsbalken, om det inte är uppenbart att målsägan-

den saknar behov av sådant biträde,

2. brott enligt 3 eller 4 kap. brottsbalken, på vilket fängelse kan följa, eller

enligt 8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken eller försök, förberedelse eller stämp-
ling till sådant brott, om det med hänsyn till målsägandens personliga rela-
tion till den misstänkte eller andra omständigheter kan antas att målsäganden
har behov av sådant biträde,

3. annat brott på vilket fängelse kan följa, om det med hänsyn till målsä-

gandens personliga förhållanden och övriga omständigheter kan antas att
målsäganden har ett särskilt starkt behov av sådant biträde.

Målsägandebiträde får förordnas i högre rätt, om åklagaren eller den tillta-

lade har överklagat domen i ansvarsdelen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Nils Cederstierna
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:79, bet. 2000/01:JuU20, rskr. 2000/01:205.

2

Senaste lydelse 1994:59.

SFS 2001:230

Utkom från trycket
den 30 maj 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.