SFS 2005:980 Lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. / SFS 2005:980 Lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
050980.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:2041) om särskild
personutredning i brottmål, m.m.;

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:2041) om sär-

skild personutredning i brottmål, m.m.

2

dels att i 1, 2, 3, 4, 6, och 9 §§ orden ⬝den lokala kriminalvårdsmyndighe-

ten⬝ skall bytas ut mot ordet ⬝Kriminalvården⬝,

dels att 5 § skall ha följande lydelse.

5 §

3 Om det behövs för yttrandet och om inte särskilda skäl talar mot det,

får Kriminalvården eller den person som myndigheten utsett att bistå med
personutredningen, ta del av anteckningar och andra handlingar från förun-
dersökningen samt vara närvarande vid förhör som hålls med den miss-
tänkte.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Per Hall
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21.

2 Senaste lydelse av
1 § 2002:441
2 § 2002:441
3 § 2002:441
4 § 2002:441
6 § 2004:516
9 § 2002:441.

3 Senaste lydelse 2002:441.

SFS 2005:980

Utkom från trycket
den 14 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.