SFS 2001:236 Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428)

010236.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i delgivningslagen (1970:428);

utfärdad den 23 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om delgivningslagen

(1970:428)

dels

att 3 a § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 b §, av följande lydelse.

3 a §

2

Om det inte är olämpligt med hänsyn till omständigheterna, får ordi-

när delgivning med den som är part eller som har liknande ställning i ett mål
eller ärende ske genom att myndigheten sänder handlingen med post till den
sökte under hans senast kända adress och minst en dag senare skickar ett
meddelande om att handlingen har sänts (förenklad delgivning).

Förenklad delgivning får användas bara om den sökte har delgetts upplys-

ning om att förenklad delgivning kan komma att användas i målet eller ären-
det. Sådan upplysning behöver dock inte delges med den som har inlett för-
farandet vid myndigheten eller som har gett in en handling i målet eller ären-
det, om upplysningen lämnas i nära anslutning till att ansökan eller hand-
lingen har kommit in till myndigheten.

Förenklad delgivning får i andra fall än som följer av 3 b § inte avse stäm-

ningsansökningar eller andra handlingar genom vilka förfarandet vid myn-
digheten inleds.

3 b §

Har ett mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning ef-

ter bestridande överlämnats till tingsrätt, Arbetsdomstolen eller Statens va-
nämnd, får svaranden delges sökandens begäran om överlämnande och an-
dra handlingar i målet genom förenklad delgivning, om svaranden under
handläggningen hos kronofogdemyndigheten har delgetts upplysning om att
förenklad delgivning kan komma att användas i målet hos tingsrätten, Ar-
betsdomstolen eller Statens va-nämnd.

En tilltalad i ett brottmål vid tingsrätt får delges stämningsansökan och

andra handlingar i målet genom förenklad delgivning om han eller hon i
samband med föreläggande av ordningsbot, eller utredning av ett brott som
enligt 48 kap. 13 § rättegångsbalken får beivras genom sådant föreläggande,
har delgetts upplysning om att förenklad delgivning kan komma att använ-
das i brottmålet.

1

Prop. 2000/01:108, bet. 2000/01:JuU28, rskr. 2000/01:225.

2

Senaste lydelse 1995:638.

SFS 2001:236

Utkom från trycket
den 6 juni 2001

background image

2

SFS 2001:236

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.