SFS 1988:929

880929.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:929

Utkom från trycket

den 26 juli 1988

Lag

om ändring i lagen (1974:1082) om bostadsdomstol;

utfärdad den 14 juli 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 28 § lagen (1974:1082) om bo-

stadsdcmstol skall ha följande lydelse.

28

Beslut av bostadsdomstolen äger rättskraft, såvitt därigenom av­

gjorts fråga som avses i 4 § första stycket 2, 2 a, 3, 5 a, 6, 7, 8 eller 9 lagen

(1973: 188) om arrendenämnder och hyresnämnder. Vad som sagts nu
gäller dock ej beslut, varigenom ansökan om åtgärdsföreläggande enligt 12
kap. 16 § andra stycket eller tillstånd enligt 12 kap. 23 § andra stycket, 34,

36 eller 37 § jordab alken eller ansökan om förbud eller medgivande som

avses i 2 a § bostadssaneringslagen (1973:531) eller yrkande om rätt till
förhandlingsordning enligt 9 § hyresförhandlingslagen (1978:304) elle r an-

1998

' Prop. 1987/88:146, BoU 2 1, rskr. 344,

== Senaste lydelse 1987:1279.

¬

background image

sökan om anvisning srätt enlig t 3 § lag en (19 87; 1274) om kommunal bo-

SFS 1988:929

stadsanvisningsrätt lämnats utan bifall.

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Lena Moore

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.