SFS 1975:582

750582.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:582

om ändring i rättshjäipslagen (1972:429);

Utkom från trycket

Utfärdad den 12 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 41 § rättshjälpslagen (1972:429)^

skall ha nedan angivna lydelse.

' Prop. 1975:18, SoU 14, rslcr 190.

Lagen omtryckt 1973:247.

1247

¬

background image

SFS 1975:582

1248

41

Offentligt biträde kan förordnas i mål e ller ärende

1. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angående intag­

ning enligt 8 eller 9 § eller utskrivning enligt 16 eller 19 § lagen (1966:293)

om beredande av sluten psykiatrisk vård i vi ssa fall,

2. hos beslutsnämnd eller psykiatriska nämnden angående inskrivning i

eller utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt lagen (1967:940)
angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda eller placering av

särskolelev enligt 28 § samma lag,

3. hos föi-valtningsdomstol angående tvångsintagning i allmän vårdan­

stalt för alkoholmissbrukare enligt 18 eller 55 § lagen (1954: 579) om nykter­

hetsvård eller kvarhållande enligt 45 § samma lag,

4. angående omhändertagande för samhällsvård enligt 29 § barnavårds­

lagen (1960:97) eller utredning enligt 30 § samma lag eller angående sådan
samhällsvårds slutliga upphörande enligt 42 § samma lag,

5. hos förvaltningsdomstol angående intagning i eller utskrivning från

ungdomsvårdsskola enligt barnavårdslagen (1960: 97),

6. hos utlänningsnämnden enligt utlänningslagen (1954: 193),

7. angående föipassning eller utvisning enligt utlänningslagen

(1954:193),

8. angående avvisning enligt utlänningslagen (1954: 193), dock ej hos po­

lismyndighet, såvida icke utlänningen enligt 35 § samma lag hållits i förvar
längre än en vecka,

9. angående verkställighet enligt utlänningslagen (1954:193), om under­

ställning skett hos centrala utlänningsmyndigheten med stöd av 58 § andra
stycket samma lag eller om utlänningen enligt 35 § samma lag hållits i för­

var längre än en vecka,

10. angående uppehållstillstånd, om utlänningsnämndens yttrande på

grund av 12 § första stycket utlänningslagen (1954: 193) skall inhämtas,

11. angående föreskrifter som meddelas enligt 9 eller 34 § utlänningsla­

gen (1954: 193),

12. angående hemsändande av utlänning med stöd av 71 § första stycket

utlänningslagen (1954: 193),

13. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 kap.

brottsbalken,

14. angående återintagning i anstalt enligt 29 eller 30 kap. brottsbalken,

15. angående verkställighet utomlands av frihetsberövande påföljd en­

ligt lagen (1963: 193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och

Norge angående verkställighet av straff m. m. eller lagen (1972: 260) om in­

ternationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,

16. angående utlämning enligt lagen (1970: 375) om utlämning till Dan­

mark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller
behandling,

17. angående kastrering enligt lagen (1944:133) om kastrering, om giltigt

samtycke till åtgärden ej lämnats,

18. hos centrala utlänningsmyndigheten eller regeringen enligt lagen

(1973:162) om särskilda åtgärder till förebyggande av vissa våldsdåd med

internationell bakgrund,

19. angående verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning enligt

lagen (1973:162) om särskilda åtgärder till förebyggande av vissa våldsdåd

^ Senaste lydelse 1974:1091.

¬

background image

med internationell bakgrund, om utlänningen hållits i förva r längre än en

SFS 1975: 582

vecka.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Per Jermsten

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.