SFS 1978:363

780363.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:363 Lag

Utkom från trycket

den 1 4 juni 1978

om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

utfärdad den 1 juni 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 41 och 42 §§ rättshjälpslagen

^

(1972: 429F skall ha nedan angivna lydelse.

i;.

41 §3 Offentligt biträde kan förordnas i mål eller ärende

1. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angående intag­

ning enligt 8 eller 9 § eller utskrivning enligt 16 eller 19 § lagen (19 66:293)

2. hos beslutsnämnd eller psykiatriska nämnden angående inskrivning i

eller utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt lagen (19 67: 940)

angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda eller placering av

särskolelev enligt 28 § samma lag,

3. hos förvaltningsdomstol angående tvångsintagning i allmän vårdan­

stalt för alkoholmissbrukare enligt 18 eller 55 § lagen (1954:579) om nyk­

terhetsvård eller kvarhållande enligt 45 § samma lag,

4. angående omhändertagande för samhällsvård enligt 29 § barnavårds­

lagen (1960: 97) eller utredning enligt 30 § samma lag eller angående sådan
samhällsvårds slutliga upphörande enligt 42 § samma lag,

5. hos förvaltningsdomstol angående intagning i eller utskrivning från

ungdomsvårdsskola enligt barnavårdslagen (1960: 97),

' Prop. 1977/78; 90, AU 30, rskr 202.

Lagen omtryckt 1976:626.

668

3 �ndringen innebär bl. a, att 41 § 10 upphävs.

⬢It

ti

om bere dande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall,

t)

c:

⬢C!

'M

¬

background image

6. angående förpassning enligt utlänningslagen (1954:193) samt vid ut-

SFS 1978:363

redning hos polismyndighet när fråga har uppkommit om förpassning,

7. angående utvisning enligt utlänningslagen (1954:193),
8. angående avvisning enligt utlänningslagen (1954:193), dock ej hos po­

lismyndighet, såvida icke anledning föreligger att underställa ärendet den

centrala utlänningsmyndigheten eller utlänningen enligt 35 § samma lag
hållits i förvar längr e än en vecka,

9. angående verkställighet enligt utlännin gslagen (1954:193), om anle d­

ning föreligger att underställa ärendet den centrala utlänningsmyndigheten
med stöd av 58 § andra stycket samma lag eller hänskjuta ärendet dit med

stöd av 58 § tredje stycket samma lag eller om utlänningen enligt 35 § sam­

ma lag hållits i förvar län gre än en vecka,

11. angående föreskrifter som meddelas enligt 10 §, 34 § eller 51 § femte

stycket utlänningslagen (1954:193),

12. angående hemsändande av utlänning med stöd av 71 § första stycket

utlänningslagen (1954:193),

13. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 kap.

brottsbalken,

14. angående återintagning i anstalt enligt 29 eller 30 kap. brottsbalken,

15. angående verkställighet utomlands av frihetsberövande påföljd en­

ligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och
Norge angående verkställighet av straff m. m. eller lagen (1972:260) om in­
ternationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,

16. angående utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Dan­

mark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård e ller

behandling,

17. angående kastrering enligt lagen (1944:133) om kastrering, om giltigt

samtycke till åtgärden ej lämnats,

18. hos regeringen enligt 1 § andra styc ket lagen (1975:1360) om tvångs­

åtgärder i spaningssyfte i vissa fall.

42 § I ärende som anges i 41 § 1 -5 och 13-17 skall offentligt b iträde ut­

ses för den som åtgärden avser, om det behövs för tillvaratagande av den­

nes rätt. Vid bedömningen av b ehovet skall särskilt beaktas om i väsentligt
hänseende motstridiga sakuppgifter lämnats under utredningen eller bety­

delsefulla sakförhållanden i övrigt är oklara.

I ärende som anges i 41 § 6 -9, 11, 12 och 18 skall offentligt biträde ut­

ses, om det ej måste antagas att behov av biträde saknas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978 .

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

IV:

.-i^ I

669

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.