SFS 1979:690

790690.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:690

öm ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

utkom från trycket

den 1 7 juli 19 79

utfärdad den 5 juli 1979.

Enligt rik sdagens beslut' föreskrivs att 41 § rä ttshjälpslagen (1972:429)2

skall ha nedan angivna lydelse.

41 § Rättshjälp genom offentligt biträde lämnas i mål eller ärende

1. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angående intag­

ning enligt 8 eller 9 § eller utskrivning enligt 16 eller 19 § lagen (1966: 293)

om be redande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall,

2. hos beslutsnämnd eller psykiatriska nämnden angående inskrivning i

eller utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt lagen (1967: 940)

angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda eller placering av
särskolelev enligt 28 § s amma lag,

3. hos förvaltningsdomstol angående tvångsintagning i all män vårdan­

stalt för alkoholmissbrukare enligt 18 eller 55 § lagen (1954:579) om nyk­

terhetsvård eller kvarhållande enligt 45 § s amma lag,

4. angående omhändertagande för samhällsvård enligt 29 § b arnavårds­

lagen (I960: 97) eller utredning enligt 30 § s amma lag eller angående sådan

samhällsvårds slutliga upphörande enligt 42 § samm a lag,

5. hos förvaltningsdomstol angående intagning i e ller utskrivning från

ungdomsvårdsskola enligt barnavårdslagen (I960: 97),

6. angående förpassning eller utvisning enligt utlänningslagen

(1954:193) sam t vid utredning hos polismyndighet när fråga har uppkom­

mit om för passning eller utvisning.

7. angående avvisning enligt utlänningslagen, dock ej hos polismyndig­

het, såvida icke anledning föreligger att underställa ärendet den centrala

utlänningsmyndigheten eller utlänningen enligt 35 § samma lag hållits i för­

var längre än en vecka,

8. angående verkställighet enligt utlänningslagen, om anledning förelig­

ger att underställa ärendet den centrala utlänningsmyndigheten med stöd

av 58 § andra stycket samma lag eller hänskjuta ärendet dit med stöd av

58 § tredj e stycket samma lag eller om utlänningen enligt 35 § sam ma lag

hållits i förvar längre än en vecka,

9. angående föreskrifter som meddelats enligt 10 §, 34 § eller 51 § femte

stycket utlänningslagen,

10. angående hemsändande av utlänning med stöd av 71 § första stycket

utlänningslagen,

11. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 k ap.

brottsbalken,

12. angående återintagning i anstal t enligt 30 kap. brottsbalken,
13. angående verkställighet utomlands av frihetsberövande påföljd e n­

ligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och

Norge angående verkställighet av straff m. m. eller lagen (1972: 260) om in­

ternationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,

' Prop. 1978/79:212, JuU 38, rskr 408.

^ Lagen omtryckt 1979: 240.

1743

¬

background image

SFS 1979:690

14. angående utlämning enligt lagen (1970:375) o m utlämning till Dan-;

i

mark. Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller
behandling,

15. angående kastrering enligt lagen (1944:133) om kastrering, om giltigt

samtycke till åtgärden ej lämnats,

16. hos regeringen enligt 1 § andra stycket lagen (1975:1360) om tvångs-

åtgärder i spaningssyfte i vissa fall.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om den som före ikraftträdandet har dömts till ung­

domsfängelse.

På r egeringens vägnar

JAN-ERIK WIKSTR�M

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.