SFS 1980:379

800379.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

ulfardad den 5 juni 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 41 § rättshjälpslagen (1972:429)^

skall ha nedan angivna lydelse.

41

Rättshjälp genom offentligt biträde lämnas i mål eller ä rende

1. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angående intag­

ning enligt 8 eller 9 § eller utskrivning enligt 16 eller 19 § lagen (1966: 293)
om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall,

2. hos beslutsnämnd eller psykiatriska nämnden angående inskrivning i

eller utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt lage n (1967:940)

angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda eller placering av

särskolelev enligt 28 § ,._mma lag,

3. hos förvaltningsdomstol angående tvångsintagning i allmän vårdan­

stalt f ör alkoholmissbrukare enligt 18 eller 55 § lagen (1954: 579) om nyk-
lerhetsvård eller kvarhållande enligt 45 § samma lag.

4. angående omhändertagande för samhällsvård enligt 29 § barnavårds­

lagen (I960: 97) eller utredning enligt 30 § samma lag eller angående sådan
samhällsvårds slutliga upphörande enligt 42 § samma lag,

5. hos förvaltpingsdomstol angående intagning i eller utskrivning från

ungdomsvårdsskola enligt barnavårdslagen (196 0: 97),

6. angående utvisning enligt 38, 43, 47 eller 48 § utlänningslagen

(1980:376) samt vid utredning hos polismyndighet när fråga har uppkom-

niit om utvisning enligt angivna lagrum,

2. angående avvisning enligt utlänningslagen, dock ej hos polis m>n ig

het, såvida icke anledning föreli gger att överlämna ärendet td statens in­

vandrarverk eller utlänningen enl igt 50 eller 52 § samma lag hållits i forvar
längre än en vecka,

, , .

S. angående verkställighet enligt utlänningslage n, om an e ning o

ger att överlämna ä rendet till state ns invandrarverk med stod av 85 eller

J fhop. 1979/80:96, AU 27, rskr 378.

j ^Bcn omtryckt 1979:240.

Senaste lydelse 1979: 690.

^1-SFS 1980

SFS 1980: 379

Utkom från trycket

den 16 juni 1980

¬

background image

SFS 1980:379

än en

andra

£n-

I., eller hänskjuta ärendet dit med stöd av 87 § samma lag die.

uZn'in enhs. 50 eller 52 § sam ma lag hällits i f örvar

"faneäcnde föreskrifier som meddelats enligt 13 §, 48 § cller74 s

''*1?ttigåendTtem�idande av utlänning med stöd av 104 |

första ni,.

"""ir'lJngrent^rerverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 2 6 kap,

'''if angtode äterinlagning i anstalt enligt 30 kap. brottsbalken,

ansående verkställigh et utomlands av frihetsberövande påföljd

lim laeen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland. Island och

Norcc angående verkställighet av straff m. m. eller lagen (1972; 260) om in-

ternationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.

14 angående utlämnin g enligt lagen (1970: 375) om utlämning till Dan-

mark. Finland. Island eller Norge för verkställighet av beslut o m vård el er
behandling,

15. angående kastrering enligt lagen (1944:133) om kastrenng. om giltigt

samtycke till åtgärden ej lämnats,

16. hos regeringen enligt 1 § andra stycket lagen (1975:1360) om tvångs­

åtgärder i spaningssyfte i vissa fall.

Denna lag träder i kraf t den 1 juli 1980.

�ldre bestämmelser tillämpas på ärenden som alltjämt handläggs enligt

utlänningslagen (1954:193).

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBER G

Bengt Lambe

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.