SFS 1981:231

810231.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:231

Lag

Utkom från trycket

O®" ändring i lagen (1981:23) om ändring i

den 14 april I 98I

rätts£\jälpsiagen (1972:429);

utfärdad den 2 april 198 1.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 41 § rättshjälpslagen (1972:429), i

den lydelse paragrafen har erhållit genom lagen (1981:23) om ändring i

nämnda lag, skall ha nedan angivna lydelse.

41

Rättshjälp genom offentligt biträde beviljas i må l eller ärende

1. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angående intag­

ning enligt 8 eller 9 § eller utskrivning enligt 16 eller 19 § lagen (19 66:293)

om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall,

2. hos beslutsnämnd el ler psykiatriska nämnden angående inskrivning i

eller utskrivning från vårdhem elle r specialsjukhus enligt lagen (1967:940)

angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda eller placering av
särskolelev enligt 28 § samma lag,

3. angående beredande av vård enligt lagen (1980:621) med särskilda

bestämmelser om vård av unga eller omedelbart omhändertagande enligt

6§ samma lag eller angående upphörande av sådan vård enligt 5§ samma

' Prop, 1980/81: 76, JuU 25, rskr2Il.

362

^ �ndringen innebär att punkt 10 upphävs.

¬

background image

lag eller hos förvaltningsdomstol vid öv erklagande enligt 20 § första styc-

SFS 1981:231

ket 1 samma lag,

4. angående utvisning enligt 38, 43, 47 eller 48 § utlänningslagen

(1980:376) samt vid u tredning hos polismyndighet när fråga har uppkom­

mit om utvisning enligt angivna lagrum,

5. angående avvisning enligt utlänningslagen, dock ej hos polismyndig­

het, såvida icke anledning föreligger att överlämna ärendet till statens in­
vandrarverk eller utlänningen enligt 50 eller 52 § samma lag hållits i förv ar

längre än en vecka,

6. angående verkställighet enligt utlänni ngslagen, om anledning förelig­

ger att överlämna ärendet till sta tens invandrarverk med stöd av 85 eller
86 § samma lag eller hänskjuta ärendet dit med stöd av 87 § samma lag eller

om utlänningen enligt 50 el ler 52 § samma lag hållits i fö rvar längre än en

vecka,

7. angående föreskrifter som meddelats enligt 13 §, 48 § eller 74§ andra

stycket utlänningslagen,

8. angående hemsändande av utlänning med stöd av 104§ första stycket

utlänningslagen,

9. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 kap.

brottsbalken,

11. angående verkställighet utomlands av frihetsberövande påföljd en­

ligt lagen (1963: 193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och

Norge angående verkställighet av straff m. m. eller lagen (1972: 260) om in­

ternationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,

12. angående utlämning enligt lagen (1970: 375) om utlämning till Dan­

mark, Finland, Island eller Norge för verkställi ghet av beslut om vård eller
behandling,

13. angående kastrering enligt lagen (1944: 133) om kastrering, om giltigt

samtycke till åtgärden ej lämnats,

14. hos regeringen enligt 1 § andra stycket lagen (1975: 1360) om tvångs­

åtgärder i spaningssyfte i vissa fall.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

363

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.