SFS 1981:23

810023.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:23

Lag

utkom från trycket

ändring 1 rättshjälpslagcn (1972:429);

den 27 januari 1981

utfärdad den 15 januari 1981.

Enligt riksdagens beslut" föreskrivs att 41-45 §§ rättshjälpslagen

(1972:429)2 skall ha nedan angivna lydelse.

I 41

Rättshjälp genom offentligt biträde beviljas i mål eller ärende

1. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angående intag­

ning enligt 8 eller 9 § eller utskrivning enligt 16 eller 19 § lagen (1966:293)

om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall.

' Prop. 1979/80:1. SoU 1980/81:15. rskr 130.

2 Lagen omtryckt 1979:240.

34

3 Senaste lydelse 1980: 379.

¬

background image

2. hos beslutsnämnd eller psykiatriska nämnden angående inskrivning i

SFS 1981:23

eller utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt lagen (1967: 940)

angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda eller placering av
särskolelev enligt 28 § samma lag,

3. angående beredande av vård enligt lagen (1980:621) med särskilda

bestämmelser om vård av unga eller omedelbart omhändertagande enligt

6 § samma lag eller angåend e upphörande av sådan vård enligt 5 § samma
lag eller hos förvaltningsdomstol vid överklagande enligt 20 § första styc­

ket 1 samma lag,

4. angående utvisning enligt 38, 43, 47 eller 48 § utlänningslagen

(1980: 376) samt vid utredning hos polismyndighet när fråga har uppkom­

mit om utvisning enligt angivna lagrum,

5. angående avvisning enligt utlänningslagen, dock ej hos polismyndig­

het, såvida icke anledning föreligger att överlämna ärendet till statens in­

vandrarverk eller utlänningen enligt 50 eller 52 § samma lag hållits i förvar

längre än en v ecka,

6. angående verkställighet enligt utlänningslagen, om anledning förelig­

ger att överlämna ärendet till statens invandrarverk med stöd av 85 eller

86 § samma lag elle r hänskjuta ärendet dit med stö d av 87 § samma lag el­

ler om utlänningen enligt 50 eller 52 § samma lag hållits i förvar längre än

en vecka,

7. angående föreskrifter som meddelats enligt 13 §, 48 § eller 74 § andra

stycket utlänningslagen,

8. angående hemsändande av utlänning med stöd av 104 § första stycket

utlänningslagen,

9. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 k ap.

brottsbalken,

10. angående återintagning i anstalt enligt 30 kap. bro ttsbalken,

11. angående verkställighet utomlands av frihetsberövande påföljd en­

ligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och
Norge angående verkställighet av straff m. m. eller lagen (1972: 260) om in­

ternationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,

12. angående utlämning enligt lagen (1970: 375) om utlämning till Dan­

mark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller
behandling,

13. angående kastrering enligt lagen (1944:133) om kastrering, om giltigt

samtycke till åtgärden ej lämnats,

14. hos regeringen enligt 1 § andra stycket lagen (1975:1360) om tvångs­

åtgärder i spaningssyfte i vissa fall.

42 § Rättshjälp genom offentligt biträde skall beviljas den som åtgärden
avser och i mål eller ärende som avses i 41 § 3 även vårdnadshavare, om

det ej måste antagas att behov av biträde saknas.

43 § Rättshjälp genom offentligt biträde beviljas e fter ansökan eller då
annars anledning föreligger. Ansökan får göras av den som kan beviljas

rättshjälp och i mål eller ärende som anges i 4 1 § 1 även av annan som får

föra talan i målet eller ärendet.

Rättshjälp beviljas och biträde förordnas av den myndighet som hand­

lägger målet eller ärende t.

"i ⬢

¬

background image

SFS 1981:23

Dock ankommer prövningen
i ärende hos socialnämnd eller social distriktsnämnd enligt 41 § 3 på

länsrätten,

i äre nde som avses i 41 § 4-8 eller 14 på rättshjälpsnämnden,
i äre nde hos polismyndighet enligt 41 § 12 på länsrätten samt

i annat ärende hos regeringen än som avses i 41 § 4-8 eller 14 på depar­

tementstjänsteman som regeringen bestämmer.

Har myndigheten skilt målet eller ärendet från sig, äger under tiden till

dess talan fullföljts eller tiden för fullföljd utgått andra stycket motsvaran­

de tillämpning.

Rättshjälp utgår även när talan fullföljs eller meddelat beslut underställs

annan myndighets prövning eller saken överlämnas till annan myndighets
avgörande.

Ansökan om rättsjälp genom offentligt biträde ges in till den myndighet

som handlägger målet eller ärendet. Gäller ansökan ärende som avses i
41 § 4-8 eller 14, ges dock ansökan in till rättshjälpsnämnden.

Myndighet som inte själv får bevilja rättshjälpen skall till behörig myn­

dighet med eget yttrande överlämna ingiven ansökan med därvid fogade

handlingar eller anmäla behovet av offentligt biträde.

44 § Har den som beviljats rättshjälp enligt 41 § till offentligt biträde

själv föreslagit någon som är lämplig, skall denne förordnas, om ej hans an­

litande skulle medföra avsevärt ökade kostnader eller i övrigt särskilda
skäl föranleder annat. Har både den unge och vårdnadshavaren beviljats

rättshjälp i mål eller ärende som avses 141 § 3, förordnas gemensamt biträ­

de, om det ej finns motstridiga intressen mellan dem.

I fråga om offentligt biträde äger bestämmelserna i 21 § första stycket

sista meningen, andra och tredje styckena, 22 § första och andra styckena
samt 23 § motsvarande tillämpning.

I fråga om beslut som meddelas med stöd av andra stycket äger 43 §

andra och tredje styckena motsvarande tillämpning.

Ersättning till offentligt biträde utgår av allmänna medel.

45 § I mål eller ärende som avses i 41 § får offentligt biträde föranstalta

om sådan utredning som är skäligen påkallad för tillvaratagande av dens
rätt som beviljats rättshjälpen och som ej kan erhållas genom myndighet
som handlägger målet eller ärendet.

Har offentligt biträde ej utsetts, får rättshjälpsnämnden på ansökan av

den som beviljats rättshjälpen besluta om utredning.

Den som efter beslut av offentligt biträde eller rättshjälpsnämnd med­

verkat vid utredning har rätt till ersättning av allmänna medel enligt be­

stämmelser som regeringen meddelar. I fråga om fastställande av ersätt­

ning äger 43 § a ndra och tredje styckena motsvarande tillämpning.

36

¬

background image

äng

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 198 2.

SFS 1981:23

2. Vad som föreskrivs i 42-44 §§ om mål eller ärenden som avses i

41 § 3 skall tillämpas även i sådana mål eller ärend en, som avses i 41 § 4

och 5 i deras lydelse före den 1 januari 1982 och som enligt övergångsbe­
stämmelserna till lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av

unga skall prövas enligt bamavårdslagen (1960:97),

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.