SFS 1981:1256

811256.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

41 § Rättshjälp genom offentligt biträde beviljas i mål eller ärende

1. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angående intag­

ning enligt 8 eller 9 § eller utskrivning enligt 16 eller 19 § lagen (196 6: 293)

om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall,

2. hos beslutsnämnd eller psykiatriska nämnden angående inskrivning i

eller utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt lagen (1967:940)

angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda eller placering av

särskolelev enligt 28 § samma lag,

2426

' Prop. 1981/82:8, SoU 22, rskr91.

SFS 1981:1256 Lag

utkom från trycket

ändring i lagen (1981:231) om ändring 1 lagen

den 23 december 1981 (1981:23) om ändring 1 rättshjälpslagen (1972:429);

la,

utfärdad den 17 december 1981.

sS

'fet

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 41 § rät tshjälpslagen (1972; 429) i

den lydelse paragrafen har fått genom lagen (1981: 231) om ändring i lagen

(1981: 23) om ändrin g i rätts hjälpslagen (1972; 429) skall ha nedan angivna

lydelse.

¬

background image

3. angående beredande av vård enligt lagen (1980:621) med särskilda

bestämmelser om vård av unga eller omedelbart omhändertagande enligt

6 § samma lag eller angående upphörande av sådan vård enligt 5 § samma

lag eller h os förvaltningsdomstol vid öv erklagande enligt 20 § första styc­
ket 1 samma lag,

4. hos förvaltningsdomstol angående beredande av vård enligt lagen

(1981:1243) om v ård av missbrukare i vissa fall, angående omedelbart om­
händertagande enligt 8 § eller vid överklagande av beslut om förlängning
enligt 16 § samma lag,

5. angående utvisning enligt 38, 43, 47 eller 48 § utlänningslagen

(1980:376) samt vid utredning hos polismyndighet när fråga har uppkom­
mit om utvisning enligt angivna lagrum,

6. angående avvisning enligt utlänningslagen, dock ej hos polismyndig­

het, såvida icke anledning föreligger att överlämna ärendet till statens in­

vandrarverk eller utlänningen enligt 50 eller 52 § samma lag hållits i förvar

längre än en vecka,

7. angående verkställighet enligt utlänningslagen, om anledning förelig­

ger att överlämna ärendet till s tatens invandrarverk med stöd av 85 eller

86 § samma lag eller hänskjuta ärendet dit med stöd av 87 § samma lag el­

ler om ut länningen enligt 50 eller 52 § samma lag hållits i förvar längre än
en vecka,

8. angående föreskrifter som meddelats enligt 13 §,48 § eller 74 § andra

stycket utlänningslagen,

9. angående hemsändande av utlänning med stöd av 104 § första stycket

utlänningslagen,

10. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 k ap.

brottsbalken,

11. angående verkställighet utomlands av frihetsberövande påföljd en­

ligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och
Norge angående verkställighet av straff m. m. eller lagen (1972: 260) om in­
ternationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,

12. angående utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Dan­

mark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller

behandling,

13. angående kastrering enligt lagen (1944:133) om kastrering, om giltigt

samtycke till åtgärden ej lämnats,

14. hos regeringen enligt 1 § andra stycket lagen (1975:1360) om tvångs­

åtgärder i spaningssyfte i vissa fall.

SFS 1981:1256

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

2427

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.