SFS 1981:1257

811257.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1257 Lag

utkom från trycket

den 23 december 1981

om ändring i lagen (1981:23) om ändring i

rättshjäipslagen (1972:429);

utfärdad den 17 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 43 § rättshjälpslagen (1972:429) i

den lydelse paragrafen har fått genom lagen (1981: 23) om ändring i rätts ­

hjälpslagen (1972: 429) skall ha nedan angivna lydelse.

43 § Rättshjälp genom offentligt biträde beviljas efter ansökan eller då

annars anledning föreligger. Ansökan får göras av den som kan beviljas

rättshjälp och i mål el ler ärende som anges i 41 § 1 även av annan som får

föra talan i må let eller ärendet.

Rättshjälp beviljas och biträde förordnas av den myndighet som hand­

lägger målet eller ärendet.

Dock ankommer prövningen
i ärende hos socialnämnd eller social distriktsnämnd enligt 41 § 3 på

länsrätten,

I i ärende som avses i 41 § 5� 9 eller 14 på rättshjälpsnämnden,

i ärende hos polismyndighet enligt 41 § 12 på län srätten samt
i annat ärende hos regeringen än som avses i 41 § 5 -9 eller 14 på depar­

tementstjänsteman som regeringen bestämmer.

Har myndigheten skilt målet eller ärendet från sig, äger under tiden till

dess talan fullföljts eller tiden för fullföljd utgått andra stycket motsvaran­
de tillämpning.

Rättshjälp utgår även när talan fullföljs eller meddelat beslut underställs

annan myndighets prövning eller saken överlämnas till annan myndighets
avgörande.

Ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde ges in till den myndighet

som handlägger målet eller ärendet. Gäller ansökan ärende som avses i
41 § 5-9 eller 14, ges dock ansökan in till rät tshjälpsnämnden.

Myndighet som inte själv får bevilja rättshjälpen skall till behörig myn­

dighet med eget yttrande överlämna ingiven ansökan med därvid fogade

handlingar eller anmäla behovet av offentligt biträde.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

'r1

2428

' Prop. 1981/82; 8. SoU 22. rskr 91.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.