SFS 1986:238

860238.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:238

om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

utkom från trycket

den 27 ma j 1986

Utfärdad den 15 maj 198 6.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 41 § rättshjälpslagen (1972:429)^

skall ha följande lydelse .

41 § Rättshjälp genom offentligt b iträde beviljas i mål eller ärend e

1. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angående intag­

ning enligt 8 eller 9 § eller utskrivning enligt 16 eller 19 § lagen (19 66: 293)

om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall,

2. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angående inskriv­

ning i eller utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt 35 § lagen

(1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda,

3. angående beredande av vård enligt lagen (1980:621) med särskilda

bestämmelser om vård av unga eller omedelbart omhändertagande enligt

6 § samma lag eller angående upphörande av sådan vård enligt 5 § samma
lag eller hos förvaltningsdomstol vid överklagande enligt 20 § första
stycket 1 samma lag,

4. hos förvaltningsdomstol angående beredande av vård enligt lagen

(1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall, angående omedelbart
omhändertagande enligt 8 § eller vid över klagande av beslut om förläng­

ning enligt 16 § samma lag,

5. angående utvisning enligt 38, 43, 47 eller 48 § utlänningslagen

(1980:376) samt vid utre dning hos polismyndighet när fråga har uppkom­

mit om utvisning enligt angivna lagrum,

6. angående avvisning enligt utlänningslagen, dock ej hos polismyn­

dighet, såvida icke anledning föreligger att överlämna ärendet till state ns
invandrarverk eller utlänningen enligt 50 eller 52 § samma lag hållits i

förvar längre än en v ecka,

7. angående verkställighet enligt utlänning slagen, om anledning förelig­

ger att överlä mna ärendet till statens invandrarverk med stöd av 85 eller
86 § samma lag eller hänskjuta ärendet dit med stöd av 87 § samma lag
eller om utlänningen enligt 50 eller 52 § samma lag hållits i förvar längre än
en vecka,

8. angående föreskrifter som meddelats enligt 13 §,48 § eller 74 § andra

stycket utlänningslagen,

9. angående hemsändande av utlänning med stöd av 104 § första stycket

utlänningslagen,

10. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 kap.

brottsbalken,

11. angående verkställighet utomlands av frihetsberövande påföljd en­

ligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och

Norge angående verkställighet av straff m.m. eller lagen (1972:260) om

internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.

' Prop. 1985/86: 107, SoU 19. rskr. 224 .

^ Lagen omtryckt 1983: 487,

507

r' u..r

¬

background image

f,

,

, ,f . ⬢,

'

i

SFS 1986:238

12. angående utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Dan- >

mark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vard eller-
behandling,

'

13. angående kastrering enligt lagen (1944: 133) om kastrering, om giltigt

samtycke till åtgärden ej lämnats,

14. hos regeringen enligt 1 § andra stycket lagen (1975:1360) om tvångs­

åtgärder i spaningssy fte i vissa fall.

Denna lag träder i k raft den 1 juli 19 86.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.