SFS 1988:1482

881482.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1482

om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

utkom frän trycket

den 23 december 19 88

Utfärdad den 15 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 41 § rättshjälpslagen (1972:429)^

skall ha följande lydelse.

41

Rättshjälp genom offentligt biträde beviljas i mål eller ärende

1. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angående intag­

ning enligt 8, 9 eller 10 § eller utskrivning enligt 16 eller 19 § lagen

(1966:293) om bered ande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall,

2. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angående inskriv­

ning i eller utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt 35 § lagen

(1967:940) angående omsorgerom vissa psykiskt utvecklingsstörda,

3. angående beredande av vård enligt lagen (1980:621) med särskilda

bestämmelser om vård av unga eller omedelbart omhändertagande enligt

6 § samma lag eller angående upphörande av sådan vård enligt 5 § samma

lag eller hos förvaltningsdomstol vid överklagande enligt 20 § första
stycket 1 samma lag,

4. hos allmän förvaltningsdomstol angående beredande av vård enligt

lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall eller angående ome­
delbart omhändertagande enligt 13 § samma lag,

5. angående utvisning enligt 38, 43, 47 eller 48 § utlänningslagen

(1980: 376) samt vid utredni ng hos polismyndighet när fråga har uppkom­

mit om utvisning enligt angivna lagrum,

6. angående avvisning enligt utlänningslagen, dock ej hos polismyndig­

het, såvida icke anledning föreligger att överlämna ärendet till statens

invandrarverk eller utlänningen enligt 50 eller 52 § samma lag hållits i
förvar längre än tre dagar,

7. angående verkställighet enligt utlänningslagen, om anledning förelig­

ger att överlämna ärendet till stat ens invandrarverk med stöd av 85 eller

' Prop. 1988/89: 13, SoU 11, rskr. 45.

^ Lagen omtryckt 1983:487.

^ Senastclydeise 1988:213.

3223

¬

background image

SFS 1988:1482

86 § sam ma lag eller hänskju ta ärendet dit med stöd av 87 § samm a lag

- ^

eller om utlänningen enligt 50 eller 52 § samma lag hållits i förvar längre än

tre dagar,

il

8. angående föresk rifter som meddelats enligt 13 §, 48 § eller 74 § andra

'J

stycket utlänningslagen,

^

9. angående hemsändande av utlänning med stöd av 104 § första styc­

ket utlänningslagen,

10. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enli gt 26 ka p.

brottsbalken,

S.

11. angående verkstä llighet utomland s av frihetsberö vande på följd e n­

ligt lagen (1963: 193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och

-'i'

Norge angående verkställighet av straff m. m. eller lage n (197 2:260) om

internationellt samarbete rörande verkställighet av bro ttmålsdom,

12. angående utlämning enligt lagen (1970:375) om utlä mning till D an­

mark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller
behandling,

13. angående kastrering enligt lagen (1944:133) om kastrering, om giltigt fe

samtycke till åtgärden ej lämnats,

C

14. hos regeringen enligt 1 § andra stycket lagen (1975:1360) om tvångs-

§

åtgärder i spaningssyfte i v issa fall,

15. hos allmän förvaltningsdomstol angåen de intagning på sjukh us en-

g

ligt 7, 14 eller 15 § smittskyddslagen (1968:231) eller angående utskrivning

från sjukhus enligt samma lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januar i 1989. �ldre föreskrift er gäller

fortfarande i mål eller ärenden som handläggs enligt lagen (1981:1243) om

vård av missbrukare i vissa fall.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.