SFS 1989:533

890533.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:533

om ändring i lagen (1989:294) om ändring i

Utkom från tryck et

rättshjälpslagen (1972:429);

den 21 juni i989

utfärdad den 8 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' fö reskrivs att 41 § rättshjälpslagen (1972:429)^

i paragrafens lydelse enligt lagen (1989:294) om ändring i nämnda lag och
övergångsbestämmelserna till lagen (1989:294 ) om ändring i n ämnda lag
skall ha följande lydelse.

41

Rättshjälp genom offentligt bitr äde beviljas i mål eller ärende

1. hos utskrivningsnäm nd eller psykiatriska nämnden angående intag­

ning enlig t 8, 9 eller 10 § eller utskrivning enligt 16 eller 19 § lagen

(1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall,

2. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angående inskriv­

ning i eller utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt 35 § lagen

(1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda,

3. angående b eredande av vård enligt lagen (198 0:621) med särskilda

bestämmelser om vård av unga eller omedelba rt omhändertagande enligt
6 § samma lag eller angående upphörande av sådan vård enligt 5 § samma
lag eller hos förvaltningsdomstol vid överklagande enligt 20 § första styc­
ket 1 samma lag,

4. hos allmän fö rvaltningsdomstol angående beredande av vård enligt

lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall eller angående ome­

delbart omhändertagande enligt 13 § samma lag,

' Prop, 1988/89:86, SfU 19 och 22, rskr. 325.

Lagen omtryckt 1983:487.

y Senaste lydelse 1989:294.

829

/

¬

background image

\

11

V':-'

SFS 1989:533

5. angående avvisning enligt utlänningslagen (1989:529), dock inte hos

polismyndighet, såvida inte utlänningen enligt 6 kap. 2 eller 3 § utlän­

ningslagen hållits i förvar längre än tre dagar,

6. angående utvisning enligt 4 kap. 3 eller 11 § utlä nningslagen,

7. angående avvisning eller utvisning enligt lagen (1989:530) om åtgär­

der för att förebygga våldsdåd med internationell bakgrund (terroristlag),

8. hos regeringen angående åtgärder som beslutas enligt 4 kap. 11 §

utlänningslagen eller 17 § terroristlagen,

9. angående hemsändande av utlänning med stöd av 12 kap. 3 § utlän­

ningslagen,

10. angåe nde förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 kap.

brottsbalken,

11. angående verkställighet u tomlands av frihetsberövande påföljd en­

ligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och
Norge angående verkställighet av straff m. m. eller lagen (1972:260) om

internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,

12. angående utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Dan­

mark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller
behandling,

13. angående kastrering enligt lagen (1944:133) om kastrering, om gil­

tigt samtycke till åtgärden ej lämnats,

14. hos regeringen enligt 17 § andra stycket terroristlagen angående

förordnande om tillämpning av 19�22 §§ samma lag,

15. hos allmän förvaltningsdomstol angående tillfälligt omhändertagan­

de enligt 37 §, tvångsisolering enligt 38, 39 eller 41 § eller upphöra nde av
tvångsisolering enligt 42 § smittskyddslagen (1988:1472).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. Hänvisningen i 41 § 5 till 6 kap.

2 eller 3 § utlänningslagen (1989:529) skall i stället avse 50 § utlännings­
lagen (1980: 376). I ärende enligt utlänningslagen (1980:376) eller lagen
(1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa f all tillämpas fortfa­

rande äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

830

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.