SFS 1989:534

890534.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag_ . .

_

SFS 1989:534

ODl 3ndrill§ 1 Id^Cll (1989. 360) Oin älldrin^l l

utkom från trycket

rättshjälpslagen (1972:429);

den 21 juni i98 9

utfärdad den 8 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 43 § rättshjälpslagen (1972:429)^

i paragrafens lydelse enligt lagen (1989:360) om ändring i nämnda lag och

�vergångsbestämmelserna till lagen {1989:360) om ändring i näm nda lag
skall ha följande lydelse.

43

Rättshjälp genom offentligt b iträde beviljas efter ansökan eller då

annars anledning föreligger. Ansökan får göras av den som kan beviljas

rättshjälp och i mål eller ären de som anges i 41 § 1 även av annan som får

föra talan i målet eller ären det.

Rättshjälp beviljas och biträde förordnas av den myndighet som hand­

lägger målet eller ärendet. Dock ankommer prövningen i ärende hos soci­
alnämnd eller social dis triktsnämnd enligt 41 § 3 på länsrätten, i ärend e
som avses i 41 § 13 på rä ttshjälpsmyndigheten, i ärende hos polismyndig­

het enligt 41 § 5 eller 7 på rättshjälpsmyndigheten, om ansökan om rätts­
hjälp skall avslås, i ärende hos polismyndighet enligt 41 § 12 på länsrätten

samt i ärende hos regeringen på departementstjänsteman som regeringen

bestämmer.

Har myndigheten skilt målet eller ärendet från sig, äger under tiden till

dess talan fullföljts eller tiden för fullföljd utgått andra stycket motsvaran­
de tillämpning.

Rättshjälp utgår även när talan fullföljs eller meddelat beslut underställs

annan myndighets prövning eller saken överlämnas till annan myndighets

avgörande.

Har rättshjälp beviljats i ärende vari beslutas om avvisning eller utvis­

ning enligt utlänningslagen (1989:529) eller lagen (1989; 530) om åtgärder
för att förebygga våldsdåd med in ternationell bakgrund (terroristlag) gäller
rättshjälpen till dess verkställighet av beslutet skett eller frågan om verk­

ställighet förfallit.

Ansökan om rä ttshjälp genom offentligt biträ de ges in till den myndig­

het som handlägger målet eller ärendet. Gäller ansökan ärende som avses i
41 § 13, ges dock ansökan in till rättshjälpsmyndigheten.

Myndighet som inte själv få r bevilja rättshjälpen skall till behörig myn­

dighet med eget yttr ande överlämna ingiven ansökan med därvid fogade

handlingar eller anmäla behovet av offentligt biträde.

Denna lag träder i kraft , i fråga om 8 och 8 a §§ samt 43 § utom såvitt

avser utbyte av ordet rättshjälpsnämnd, den 1 juli 1989, och i övrigt den

dag regeringen bestämmer. I ärende enligt utlänningslagen (1980:376)

' Prop. 1988/89; 86, SfU 19 och 22. rskr. 325.

Lagen omtryckt 19 83:487.

Senaste lydelse 1989; 360.

831

¬

background image

⬢ .M I

'

SFS 1989:534

eller lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall

tillämpas fortfarande 43 § i äldre lydelse.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.