SFS 1989:294

890294.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:294

om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

utkom från trycket

den 6 juni 198 9

Utfärdad den 18 maj 1989.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 41 § rättshjälpslagen (1972:429)^

skall ha följande lydelse.

41

Rättshjälp genom offentligt biträde beviljas i mål eller äre nde

1. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angående intag­

ning enligt 8, 9 eller 10 § eller utskrivning enligt 16 eller 19 § lagen

(1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall,

2. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angående in­

skrivning i eller utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt 35 §
lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda,

3. angående beredande av vård enligt lagen (1980:621) med särskilda

bestämmelser om vård av unga eller omedelbart omhändertagande enligt
6 § samma lag eller angående upphörande av sådan vård enligt 5 § samma

lag eller hos förvaltningsdomstol vid överklagande enligt 20 § första styc­

ket 1 samma lag,

4. hos allmän förvaltningsdomstol angående beredande av vård enligt

lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall eller angående o me­

delbart omhändertagande enligt 13 § samma lag,

5. angående utvisning enligt 38, 43, 47 eller 48 § utlänningslagen

(1980:376) samt vid utredning hos polismyndighet när fråga har uppkom­
mit om utvisning enligt angivna lagrum,

6. angående avvisning enligt utlänningslagen, dock ej hos polismyndig­

het, såvida icke anledning föreligger att överlämna ärendet till statens
invandrarverk eller utlänningen enligt 50 eller 52 § samma lag hållits i
forvar längre än tre dagar,

7. angående verkställighet enligt utlänningslagen, om anledning förelig­

ger att överlämna ärendet till statens invandrarverk med stöd av 85 eller
86 § samma lag eller hänskjuta ärendet dit med stöd av 87 § samma lag

eller om utlänningen enligt 50 eller 52 § samma lag hållits i förvar längre än

tre dagar,

8. angående föreskrifter som m eddelats enligt 13 §, 48 § eller 74 § andra

stycket utlänningslagen,

9. angående hemsändande av utlänning med stöd av 104 § första styc­

ket utlänningslagen,

10. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 kap.

brottsbalken,

11. angående verkställighet utomlands av frihetsberövande påföljd en­

ligt lage n ( 1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och

Norge angående verkställighet av straff m.m. eller lagen (197 2:260) om
internationellt samarbete rörande verkställighet av b rottmålsdom,

12. angående utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Dan-

' Prop. 1988/89:123, SoU25, rskr. 227.

Lagen omtryckt 198 3:487.

Senaste lydelse 1988:1482.

397

./

¬

background image

SFS 1989:294

\

.t .

mark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller
behandling,

13. angående kastrering enligt lagen (1 944:133) om kastrering, om gil­

tigt samtycke till åtgärden ej lämnats,

14. hos regeringen enligt I§ andra stycket lagen (1975:1360) om

tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall,

15. hos allmän förvaltningsdomstol angående tillfälligt omhändertagan­

de enligt 37 §, tvångsisolering enligt 38, 39 eller 41 § eller upphörande av

tvångsisolering enligt 42 § smittskyddslagen (1988:1472).

Denna lag träder i kraft d en 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

23

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.