SFS 1990:55

900055.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:55

om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

utkom wn trycka

den 20 mars 1990

Utfärdad den 8 mars 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 41 § rättshjälpslagen (1972:429)^

skall ha följande lydelse.

41

Rättshjälp genom offentligt biträde beviljas i mål e ller ärende

1. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angående intag­

ning enligt 8, 9 eller 10 § eller utskrivning enligt 16 eller 19 § lagen

(1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall,

2. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angående in­

skrivning i eller utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt 35 §

lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda,

3. angående beredande av vård enligt 2 eller 3 §, omedelbart omhänder­

tagande enligt 6 §, upphörande av vård enligt 21 §, flyttningsförbud enligt
24 § eller upphörande av flyttningsförbud enligt 26 § lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga eller hos allmän förvaltnings­
domstol vid �verklagande enligt 41 § första stycke t 1 samma lag,

4. hos allmän förvaltningsdomstol angående beredande av vård enligt

lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall eller angående ome­
delbart omhändertagande enligt 13-§ samma lag,

5. angående avvisning enligt utlänningslagen (1989:529), dock inte hos

polismyndighet, såvida inte utlänningen enligt 6 kap. 2 eller 3 § utlän­
ningslagen hållits i förvar längre än tre dagar,

6. angående utvisning enligt 4 kap. 3 eller 11 § utlänningslagen,
7. angående avvisning eller utvisning enligt lagen (1989:530) om åtgär­

der för att förebygga våldsdåd med internationell bakgrund (terrorist­

lagen),

8. hos regeringen angående åtgärder som beslutas enligt 4 kap. 11 §

utlänningslagen eller 17 § terroristlagen,

9. angående hemsändande av utlänning med stöd av 12 kap. 3 § utlän­

ningslagen,

10. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 kap.

brottsbalken,

11. angående verkställighet utomlands av frihetsberövande påföljd en­

ligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och

Norge angående verkställighet av straff m. m. eller lagen (19 72:260) om
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,

12. angående utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Dan­

mark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller

behandling,

13. angående kastrering enligt lagen (1944:133) om kastrering, om gil­

tigt samtycke till åtgärden ej lämnats,

14. hos regeringen enligt 17 § andra stycket terroristlagen angående

förordnande om tillämpning av 19 - 22 §§ samma lag,

' Prop. 1989/90:28. SoUiS. rskr. 112.

^ Lagen omtryckt 1983:487.

3 Senaste lydelse 1989:533.

81

¬

background image

SFS 1990:55

15. hos allmän förvaltningsdomstol angående tilirälligt omhändert

de enligt 37 §, tvångsisolering enligt 38, 3 9 eller 41 § eller upphörande ay

tvångsisolering enligt 42 § smittskyddslagen (1988:1472).

Denna lag träder i kr aft den 1 j uli 1990.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.