SFS 1991:574

910574.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:574

om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

utkom från tr>cket

den 12 juni 199 1

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 41 och 43 §§ rättsh jälpslagen

(1972:429)^ skall ha f öljande lydelse.

41

Rättshjälp genom offentligt biträde beviljas i mål eller ärende

1. hos utskri vningsnämnd eller psy kiatriska nämnd en angående intag­

ning en ligt 8, 9 eller 10 § eller utskrivning enligt 16 eller 19 § lagen

(1966:293) om bere dande av sluten psykiatrisk vård i vi ssa fall.

2. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angående inskriv­

ning i e ller utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt 35 § lagen

(1967:940) angående omsorger om v issa ps ykiskt utvecklingsstörda,

' Prop. 1990/91: 118, JuU29, rskr. 298 .

^ Lagen omtryckt 1983:487.

' Senaste lydelse 1990: 55.

873

¬

background image

SFS 1991:574

3. angående beredande av vård enligt 2 eller 3 §, omedelbart omhänder­

tagande enligt 6 §, upphörand e av vård enligt 21 §, nyttningsförbud enlig t
24 § eller upphörande av flyttningsforbud enligt 26 § l agen (1990: 52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga eller hos allmän förvaltnings­
domstol vid överklagande enligt 41 § första stycke t 1 samma lag,

4. hos allmän förvaltningsdomstol angående beredande av vård enligt

lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall eller angående om e­

delbart omhändertagande enligt 13 § samma lag,

5. angående avvisning enligt utlänningslagen (1989:529), dock inte hos

polismyndighet, såvida inte utlänningen enligt 6 kap. 2 eller 3 § utlän­
ningslagen hållits i förvar längre än tre dagar,

6. angående utvisning enligt 4 kap. 3 § utlänningslagen,
7. angående utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild utlännings­

kontroll,

8. hos regeringen angående beslut enligt 11 § lagen om särskild utlän­

ningskontroll,

9. angående hemsändande av utlänning med stöd av 12 kap. 3 § utlän­

ningslagen,

10. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 kap.

brottsbalken,

11. angående verkställighet utomlands av frihetsberövande påföljd en­

ligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och

Norge angående verkställighet av straff m.m. eller lagen (1972:260) om
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,

12. angående utlämning enligt lagen (1970 : 375) om utlämning till Dan­

mark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vår d eller

behandling,

13. angående kastrering enligt lagen (1944:1 33) om kastrering, om gil­

tigt samtycke till åtgärden ej lämnats,

14. hos allmän förvaltningdomstol angående tillfälligt omhändertagande

enligt 37 §, tvångsisolering enligt 38, 39 eller 41 § eller upphörande av

tvångsisolering enligt 42 § smittskyddslagen (1988:1472).

43 §⬢⬢ Rättshjälp genom offentligt biträde beviljas efter ansökan eller då

annars anledning föreligger. Ansökan f år göras av den som kan beviljas

rättshjälp och i mål eller ärende som anges i 41 § I även av annan som får
föra talan i målet eller ärendet.

Rättshjälp beviljas och biträ de förordnas av den myndighet som hand­

lägger målet eller ärendet. Dock ankommer prövningen i ärende hos so ci­
alnämnd eller social distriktsnämnd enligt 41 § 3 på läns rätten, i ärende
som avses i 41 § 13 på rättshjälpsmyndi gheten, i ärende hos polismyndig­

het enligt 41 § 5 på rättshjälpsmyndigheten, om ansökan om rättshjälp

skall avslås, i ärende hos polismyndighet enligt 41 § 12 på länsrätten samt i
ärende hos regeringen på departementstjänsteman som regeringen bestäm­

mer.

Har myndigheten skilt målet eller ärendet från sig, äger under tiden til l

dess talan fullföljts eller tiden för fullföljd utgått andra stycket motsvaran­

de tillämpning.

874

Senaste lydelse 1989:534.

¬

background image

v

Rättshjälp utgår även när talan fullföljs eller meddelat beslut un derställs

SFS 1991:574

annan myndighets prövning eller saken överlämnas till annan myndighets
avgörande.

Har rättshjälp beviljats i ärende vari beslutas om avvisning eller utvis­

ning enligt utlänningslagen (1989:529) eller om utvisning enligt lagen

(1991:572) om särskild utlänningskontroll gäller rättshjälpen till dess

verkställighet av beslutet skett eller frågan om verkställighet forfallit.

Ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde ges in till den myndig­

het som handlägger måle t eller ärendet. Gäller ansökan ärende som avses i

41 § 13, ges dock ansökan in till rätts hjälpsmyndigheten.

Myndighet som inte själv får bevilja rättshjälpen skall till behörig myn­

dighet med eget yttrande överlämna ingiven ansöka n med därvid fogade

handlingar eller anmäla behovet av offentligt bitr äde.

Denna lag träder i kraft den I juli 1991. I fråga om rättshjälp i ärenden

angående avvisning eller utvisning enligt terroristlagen (1989:530) gäller
äldre foreskrifter.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars E kl yoke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.