SFS 1975:1365

751365.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

S-ag. .

SFS 1975:1365

om ändring i lagen (1975: 582) om ändring i

rättshjälpslagen (1972: 429);

llTiT"

Utfärdad den 15 december 1975.

Enligt riksdagens beslut'^ föreskrives att 41 § rättshjälpslagen (1972;

429) i den lydelse paragrafen erhållit genom lagen (1975: 582) om änd­

ring i n yssnämnda lag^ skall ha nedan angivna lydelse.

41 §⬢'' Offentligt biträde kan förordnas i mål eller ärende

1. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angående intag­

ning enligt 8 eller 9 § eller utskrivning enligt 16 eller 19 § lagen

(1966: 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall,

2. hos beslutsnämnd eller psykiatriska nämnden angående inskrivning

1 eller utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt lagen (1967:

940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda eller place­

ring av särskolelev enligt 28 § samma lag.

3. hos förvaltningsdomstol angående tvångsintagning i allmän vård­

anstalt för alkoholmissbrukare enligt 18 eller 55 § lagen (1954; 579) om
nykterhetsvård eller kvarhållande enligt 45 § samma lag,

4. angående omhändertagande för samhällsvård enligt 29 § barna­

vårdslagen (1960: 97) eller utredning enligt 30 § sa mma lag eller angå­
ende sådan samhällsvårds slutliga upphörande enligt 42 § samma lag,

5. hos förvaltningsdomstol angående intagning i eller utskrivning från

ungdomsvårdsskola enligt bamavårdslagen (1960: 97),

6. hos utlänningsnämnden enligt utlänningslagen (1954; 193),

7. angående förpassning eller utvisning enligt utlänningslagen (1954;

193),

8. angående avvisning enligt utlänningslagen (1954: 193), dock ej hos

polismyndighet, såv ida icke utlänningen enligt 35 § samma lag hållits i

förvar längre än en vecka,

9. angående verkställighet enligt utlänningslagen (1954: 193), om

underställning skett hos centrala utlänningsmyndigheten med stöd av
58 § andra stycket eller hänskjutits dit med stöd av 58 § tredje stycket

samma lag eller om utlänningen enligt 35 § samma lag hållits i förvar

längre än en vecka,

10. angående uppehållstillstånd, om utlänningsnämndens yttrande på

grund av 12 § första stycket utlänningslagen (1954: 193) skall inhämtas,

11. angående föreskrifter som meddelas enligt 10 §, 34 § eller 51 §

femte stycket utlänningslagen (1954: 193),

12. angående hemsändande av utlänning med stöd av 71 § första

stycket utlänningslagen (1954; 193),

13. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 kap.

brottsbalken,

14. angående återintagning i anstalt enligt 29 elle r 30 kap. brottsbal­

ken,

^ Prop, 1975/76: 18, InU 24 , rskr 12 1.

2 Lagen om tryckt 1973: 247.

2 �ndringen innebär bl. a. att punkt 19 up phävs.

Senaste lydelse 1975: 582.

2489

¬

background image

SFS 1975:1365

15. angående verkställighet utomlands av frihetsberövande påföljd

enligt lagen (1963: 193) om samarbete med Danmark, Finland, Island

och Norge angående verkställighet av straff m. m. eller lagen (1972: 260)
om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,

16. angående utlämning enligt lagen (1970: 375) om utlämning till

Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om
vård eller behandling,

17. angående kastrering enligt lagen (1944: 133) om kastrering, om

giltigt samtycke till åt gärden ej lämnats,

18. hos regeringen enligt 1 § andra stycket lagen (1975: 1360) om

tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall.

Denna lag^ träder i kraft den 1 januari 1976.

Pä regeringens vägnar

fi

IV

LENNART GEIJER

Trygve Hellners
(Justitiedepartementet)

1 Avser 1975: 582.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.