SFS 1991:1131

911131.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1131

om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

trycket

den 9 juli 19 91

Utfärdad den 20 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 41 och 49 §§ rättshjälpslagen

(1972:429)^ skall ha följande lydelse.

' Prop. 1990/91:58, SoU 13, rskr. 329.

2031

' Lagen omtryckt 1983:487.

¬

background image

SFS 1991:1131

41

Rättshjälp genom offentligt biträde beviljas i mål eller ärende

1. hos allmän förvaltningsdomstol angående medgiva nde till fortsatt

tvångsvård enligt 7, 9, 12 eller 14 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk

tvångsvård och vid öv erklagande enligt 32 eller 33 § samma lag av beslut

om intagning for tvångsvård eller om avslag på en beg äran att tvångsvår­
den skall upphöra, angående medgivande till fortsatt vård enligt 13 § lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, angående upphörande av sådan

vård enligt 16 § samma lag, vid överklagande av beslut om rättspsykiatrisk

vård enligt 18 § första stycket 1 e ller 2 samma lag eller angående tillstånd

eller återkallelse av tillstånd att vistas utanför vårdinrättn ingens område

för den som ge nomgår rättspsykiatrisk vård med bes lut enligt 31 kap. 3 §

brottsbalken om särskild utskrivningsprövning,

2. hos allmän förvaltningsdomstol angående inskrivning i eller utskriv­

ning från vår dhem eller specialsjukhus enligt 35 § lagen (1967:940) angå­

ende omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda,

3. angående beredande av vård enligt 2 eller 3 §, omedelbart omhänder­

tagande enligt 6 §, upphörande av vård enligt 21 §, flyttningsforbud enligt
24 § eller upphörande av flyttningsforbud enligt 26 § lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga eller hos allmä n förvaltnings­

domstol vid överklagande enligt 41 § första stycket 1 samma lag,

4. hos allmän förvaltni ngsdomstol angående beredande av vård enl igt

lagen (1988:870) om vår d av missbrukare i viss a fall eller angående ome­

delbart omhändertagande enligt 13 § samma lag,

5. angående avvisning enligt utlänningslagen (1989:529), dock inte hos

polismyndighet, såvida inte utlänningen enligt 6 kap, 2 eller 3 § utlän­
ningslagen hållits i förvar längre än tre dagar,

6. angående utvisning enligt 4 kap. 3 § utlänningslagen,

7. angående utvisning enligt lag en (1991 :572) om särskild utlän nings­

kontroll,

8. hos regeringen angående be slut enligt 11 § lagen om sär skild utlän­

ningskontroll,

9. angående hemsändande av utlänning med stöd av 12 kap. 3 § utlän­

ningslagen,

10. angående förverkande av villkorligt med given frihet enligt 26 ka p.

brottsbalken,

11. angående verkställighet utomlands av frihetsberövande påföljd en­

ligt lagen (1963 :193) om samarbete med Danmark, Finland, Island oc h

Norge angående verks tällighet av straff m. m. eller lag en (197 2:260) om

internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,

12. angående utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Dan­

mark, Finland, Island eller Norge f�r verkställighet av beslut om vård eller
behandling,

13. angående kastrering enligt lagen (1944:133) om kastre ring, om gil­

tigt samtycke till åtgärden ej lämnats,

14. hos allmän förvaltningsdomstol angående tillfälligt omhändertagan­

de enligt 37 §, tvångsisolering enligt 38, 3 9 eller 41 § eller upphörande av

tvångsisolering enligt 42 § smittskyddslagen (1988:1472).

2032

'Senastelydelse 1991:574.

¬

background image

't - VI'"

49 §'⬢ I fråga om talan mot domstols beslut enligt denna lag tillämpas,

SFS 1991:1131

utom i fall som avses i andra stycket, vad som i allmänhet gäller om talan
mot beslut av domstolen.

Hovrättens beslut i en över klagad fråga angående ersättning till biträde

får inte överklagas. Hovrätten får dock tillåt a att beslutet överklagas, om
det finns särskilda skäl för en prövning om tillstånd skall ges enligt 54 kap.

10 § första stycket 1 rä ttegångsbalken.

Beslut enligt denna lag av rättshjälpsmynd igheten eller annan forvalt-

ningsmyndi^et som ej omfattas av första stycket överklagas hos rätts­
hjälpsnämnden.

Beslut av advokat eller biträdande jurist på allmän advokatbyrå får inte

överklagas.

Rättshjälpsnämndens beslut enligt denna lag får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 199 2.

2. Rättshjälp som har beviljat s hos en utskrivningsnämnd eller psykia­

triska nämnden lämnas fortfarande i mål eller ärenden som efter utgången

av december 1991 skall prövas av allmän förvaltningsdomstol enligt punkt
9 eller 10 övergångsbestämmelserna till lag en (1991:1128) om psykia trisk

tvångsvård eller enligt punkt 3 eller 4 ö vergångsbestämmelserna till lag en
(1991:1130) om ändring i lagen (1985:569) om införande av lagen

(1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.

3. Rättshjälpsärenden hos en utskrivni ngsnämnd som inte har avgjorts

före ikraftträdandet skall efter ikraftträdandet prövas av länsrätten i det

län som omfattar utskrivningsnämndens verksamhetsområde.

4. Rättshjälpsärenden hos psykiatri ska nämnden som inte har avgjorts

före ikraftträdandet och rättshjälpsärenden som enligt meddelad full-
f�ljdshänvisning därefter överklagas hos nämnden skall efter ikraftträdan­
det prövas av kammarrätten i St ockholm.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Lars Eklycke

(J ustitiedepartementet)

Senaste lydelse 1989; 360.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.