SFS 1994:141 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1996:1620) om offentligt biträde / SFS 1994:141 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
SFS 1994_141 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972_429)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:141
Utkom från trycket
den 19 april 1994

Lag
om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

utfärdad den 30 mars 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 41 och 43 §§ rättshjälpslagen

(1972:429)2 skall ha följande lydelse.

41 § Rättshjälp genom offentligt biträde beviljas i mål eller ärende

1. hos allmän förvaltningsdomstol angående medgivande till fortsatt

tvångsvård enligt 7, 9, 12 eller 14 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård och vid överklagande enligt 32 eller 33 § samma lag av beslut

om intagning för tvångsvård eller om avslag på en begäran att tvångs-
vården skall upphöra, angående medgivande till fortsatt vård enligt 13 §
lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, angående upphörande av
sådan vård enligt 16 § samma lag, vid överklagande av beslut om rättspsy-

285

1

Prop. 1993/94:94, bet. 1993/94: SfU11, rskr. 1993/94:188.

2

Lagen omtryckt 1993: 9.

background image

SFS 1994:141

kiatrisk vård enligt 18 § första stycket 1 eller 2 samma lag eller angående
tillstånd eller återkallelse av tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens
område för den som genomgår rättspsykiatrisk vård med beslut enligt 31
kap. 3 § brottsbalken om särskild utskrivningsprövning,

2. hos allmän förvaltningsdomstol angående inskrivning i eller utskriv-

ning från vårdhem eller specialsjukhus enligt 35 § lagen (1967:940) angå-
ende omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda,

3. angående beredande av vård enligt 2 eller 3 §, omedelbart omhänder-

tagande enligt 6 §, upphörande av vård enligt 21 §, flyttningsförbud enligt
24 § eller upphörande av flyttningsförbud enligt 26 § lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga eller hos allmän förvaltnings-
domstol vid överklagande enligt 41 § första stycket 1 samma lag,

4. hos allmän förvaltningsdomstol angående beredande av vård enligt

lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall eller angående ome-
delbart omhändertagande enligt 13 § samma lag,

5. angående avvisning enligt utlänningslagen (1989:529), dock inte hos

polismyndighet, såvida inte utlänningen enligt 6 kap. 2 eller 3 § utlän-
ningslagen hållits i förvar längre än tre dagar,

6. angående utvisning enligt 4 kap. 3 § utlänningslagen,
7. angående utvisning och anmälningsplikt enligt lagen (1991:572) om

särskild utlänningskontroll,

8. angående uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 § tredje stycket utlän-

ningslagen, om Utlänningsnämnden meddelat beslut om inhibition i ären-
det om avvisning eller utvisning,

9. angående verkställighet enligt utlänningslagen, om utlänningen hålls

i förvar enligt 6 kap. 2 eller 3 § utlänningslagen sedan mer än tre dagar,

10. hos regeringen angående beslut enligt 11 § lagen om särskild utlän-

ningskontroll,

11. angående hemsändande av utlänning med stöd av 12 kap. 3 § utlän-

ningslagen,

12. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 kap.

brottsbalken,

13. angående verkställighet utomlands av frihetsberövande påföljd en-

ligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och
Norge angående verkställighet av straff m.m. eller lagen (1972:260) om
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,

14. angående utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Dan-

mark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller
behandling,

15. angående kastrering enligt lagen (1944:133) om kastrering, om gil-

tigt samtycke till åtgärden ej lämnats,

16. hos allmän förvaltningsdomstol angående tillfälligt omhändertagan-

de enligt 37 §, tvångsisolering enligt 38, 39 eller 41 § eller upphörande av
tvångsisolering enligt 42 § smittskyddslagen (1988:1472).

43 § Rättshjälp genom offentligt biträde beviljas efter ansökan eller då
annars anledning föreligger. Ansökan får göras av den som kan beviljas

rättshjälp och i mål eller ärende som anges i 41 § 1 även av annan som får
föra talan i målet eller ärendet.

286

background image

SFS 1994:141

Rättshjälp beviljas och biträde förordnas av den myndighet som hand-

lägger målet eller ärendet. Dock ankommer prövningen i ärende hos soci-
alnämnd eller social distriktsnämnd enligt 41 § 3 på länsrätten, i ärende
som avses i 41 § 15 på Rättshjälpsmyndigheten, i ärende hos polismyndig-
het enligt 41 § 5 på Rättshjälpsmyndigheten, om ansökan om rättshjälp
skall avslås, i ärende hos polismyndighet enligt 41 § 14 på länsrätten samt i

ärende hos regeringen på departementstjänsteman som regeringen bestäm-

mer.

Har myndigheten skilt målet eller ärendet från sig, äger under tiden till

dess talan fullföljts eller tiden för fullföljd utgått andra stycket motsvaran-
de tillämpning.

Rättshjälp utgår även när talan fullföljs eller meddelat beslut underställs

annan myndighets prövning eller saken överlämnas till annan myndighets
avgörande.

Ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde ges in till den myndig-

het som handlägger målet eller ärendet. Gäller ansökan ärende som avses i
41 § 15, ges dock ansökan in till Rättshjälpsmyndigheten.

Myndighet som inte själv får bevilja rättshjälpen skall till behörig myn-

dighet med eget yttrande överlämna ingiven ansökan med därvid fogade
handlingar eller anmäla behovet av offentligt biträde.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

287

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.